طرح توجیهی درجه بندي ، بسته بندي و خشك كردن گل و گياه به روش Dry Freez