طرح توجيهي تولید کنسرو غذاهاي دریایی و پودر ماهی غیرخوراکی