طرح توجیهی تولید ادوات کشاورزي (دیسک افست 32،28 و 36 پره)