طرح توجيهي توليدنانوسيلورباكاربردپزشكي باخاصیت آنتی باکتریال ( ضد باکتري)، آنتی فونگاس ( ضد قارچ) و آنتی ویروس