طرح توجيهي توليدنانوسيلورباكاربردپزشكي باخاصیت آنتی باکتریال ( ضد باکتري)، آنتی فونگاس (
ضد قارچ) و آنتی ویروس