طرح توجیهی تولید انواع باطری، پیل و سلول های خورشیدی