طرح توجيهی خرید مکان و تجهيزات فنی طرح ICTSOS ( خدمات رسانی فوری آی تی و آی سی تی )