طرح توجیهی توليد اكتوات هاي فلزي باکاربردكاتاليست، افزودني، پايداركننده