طرح توجيهي تولید فیلترهاي از بین برنده بوهاي نامطبوع و باکتریها در محیط شهري