طرح توجيهي نانوذرات پوششی روي سطوح دیوارهاي شهري یا
کاري براي تصفیه آلودگی هوا