طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي بسـته‌بندي عـســل با ظرفيت 240 تن در سال زمین موردنیاز : 1500مترمربع اشتغالزایی : 15نفر 1500تومان