طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بسـته‌بندی عـســل با ظرفیت ۲۴۰ تن در سال زمین موردنیاز : ۱۵۰۰مترمربع اشتغالزایی : ۱۵نفر ۱۵۰۰تومان