بسمه تعالی
کاملترین مجموعه آموزشی تولید ورمی کمپوست وپرورش کرم خاکی

بسمه تعالی
کاملترین مجموعه آموزشی تولید ورمی کمپوست وپرورش کرم خاکی
ورمی کمپوست حاصل فعالیت بیولوژیک یک نوع کرم خاکی با نام ایزینیا فوتیدا میباشدکه از موادآلی موجوددرطبیعت تغذیه نموده وآنرابه کودآلی مغذی تبدیل می نمایددرحال حاضر کودورمی کمپوست به عنوان تنهاکودآلی بیولوژیک دردنیا شناخته شده وفرایندتولیدکمپوست به صورت کاملا”طبیعی وسالم انجام میشود
ویژگیهای ورمی کمپوست:
تاثیر به سزا دراصلاح وغنی سازی پایدار خاکهای فقیر
موثردرجذب موادمعدنی درخاک
ایجادتعادل درمیان موادمعدنی وآلی خاک
ایجادمحیطی مناسب برای ادامه حیات موجودات ذره بینی مفید خاک
داری آنزیمهایی مانندپروتئاز آمیلاز وغیره
تاثیر بسزادرافزایش عطرواسانس گیاهان معطر
داری مواد محرکه رشد گیاهان همچون اکسین وسایتوکنین
افزایش محصول گیاهان از ۷۰درصدتا۳۰۰درصد
سبک وبی بو
دارای میکروارگانیسم های هوازی مفید
بالابودن میزان عناصراصلی غذایی درمقایسه باسایرکودهای آلی
دارابودن عناصرمیکرومانندآهن روی مس ومنگنز
دارابودن موادمحرکه رشدگیاهی نظیرویتامینهابه ویژه ویتامین ب۱۲
قابلیت بالای نگهداری آب وموادغذایی
فرآوری سریعتروآسان ترنسبت به بیوکمپوست
خالی ازباکتریهای غیرهوازی قارچ ومیکروارگانیسم های پاتوژن
اصلاح کننده خصوصیات فیزیکی وشیمیایی وبیولوژیکی خاک
سرشارازعناصری مانند ازت فسفر پتاسیم کلسیم آهن روی مس منگنز….
اول بسته راتحویل بگیرید سپس مزینه را به مامورپست پرداخت نمایید
این مجموعه شامل یک پکیج کامل شامل چهار دی وی دی میباشد
وساعتهافیلم آموزشی فارسی وتعداد زیادی فیلمهای کوتاه و بیش از هزارو پانصدصفحه مقاله و مطب به زبان فارسی میباشد که شما را به طور کامل و جامع با این صنعت جدید و نوپا و آینده دار آشنا مینماید.
آموزش یک شغل تولیدی با کمترین سرمایه گذاری و تولید تساعدی و درآمد تساعدی

قیمت ۲۰۰۰۰تومان

images copy