به نام خدا

پروژه تحقیقی سیستم استارتر و دينام يکپارچه Integrated Starter- Alternator (ISA)

عناوین:

nتعريف ISA
nانواع ISA
nدياگرام مدار استارت دينام يکپارچه
nخودروهاي داراي سيستم ISA
nمزايا
•کاهش مصرف سوخت
•کاهش آلودگي
•افزايش بهينه توان موتور در شروع حرکت
•افزايش قدرت موتور در مواقع مورد نياز
•بازيافت انرژي ترمز
•کاهش زمان مونتاژ موتور
•کاهش حجم موتور و متعلقات
•استفاده از سيستم ۴۲ ولت
nمحدوديتها

پروژه تحقیقی سیستم استارتر و دينام يکپارچه Integrated Starter- Alternator (ISA

۲۵صفحه
۳۰۰۰تومان