پروژه تحقیقی سیستم استارتر و دینام یکپارچه Integrated Starter- Alternator (ISA)

به نام خدا

پروژه تحقیقی سیستم استارتر و دینام یکپارچه Integrated Starter- Alternator (ISA)

عناوین:

nتعریف ISA
nانواع ISA
nدیاگرام مدار استارت دینام یکپارچه
nخودروهای دارای سیستم ISA
nمزایا
•کاهش مصرف سوخت
•کاهش آلودگی
•افزایش بهینه توان موتور در شروع حرکت
•افزایش قدرت موتور در مواقع مورد نیاز
•بازیافت انرژی ترمز
•کاهش زمان مونتاژ موتور
•کاهش حجم موتور و متعلقات
•استفاده از سیستم ۴۲ ولت
nمحدودیتها

پروژه تحقیقی سیستم استارتر و دینام یکپارچه Integrated Starter- Alternator (ISA

۲۵صفحه
۳۰۰۰تومان