طرح توجیهی تولیداسيد فسفريك

به نام خدا

طرح توجیهی تولیداسيد فسفريك

در اين طرح ايجاد يك واحد اسيد فسفريك با ظرفيت ٥٠٠٠٠ تن در سال مورد بررسي قرار گرفته است. در
صورت اجراي اين طرح، ضمن بي نيازي كشور از واردات اين محصول و جلوگيري از خروج ارز به ميزان قابل
توجه، موجب ايجاد اشتغال و افزايش فعاليت در بخش هاي گوناگون خواهد شد.
٢- بررسي بازار
ميزان توليدات داخلي: ١٠٢١٥٠ تن
ميزان واردات: به صورت اسيد فسفريک، ٤٥٦٧٨ تن در سال و به صورت کودهاي فسفاته، ٥٦٥٥٧٩ تن در
سال
برآورد تقاضا: ٤٣٠٠٠٠ تن
تعداد شيفت كاري: ٣ شيفت و ٣٠٠ روز کاري
ظرفيت توليدي: ٥٠٠٠٠ تن اسيد فسفريك
مواد اوليه و محل تأمين آن: خاک فسفات : وارداتي/ اسيد سولفوريک : داخلي
٣- روش توليد و تكنولوژي مورد نظر
روش توليد مورد نظر براي توليد اسيد فسفريك در اين طرح “فرآيند تر (همي هيدرات)”مي باشد.
در اين روش خاك فسفات وارداتي در راكتور با اسيد فسفرك تركيب و فسفات كلسيم موجود در خاك
٦ ساعت در راكتور به همراه همزني مداوم – تبديل به اسيد فسفريك و گچ مي شود. دوغاب حاصل به مدت ٨
نگهداشته شده تا كريستالهاي گچ رشد نموده و قابل فيلتراسيون گردد. دوغاب در زمان مناسب به فيلتر
هدايت مي شود و از قسمت اول فيلتر، اسيد فسفريك ٣٠ %، و در قسمتهاي بعدي اسيد فسفريك غليظ تر
حاصل مي شود. اسيد ٣٠ درصد به دست آمده از فيلتر اول، جمع آوري و به واحد تغليظ فرستاده مي شود تا……….

پيشنهاد محل اجرا: بوشهر، هرمزگان و سيستان و بلوچستان
مساحت زمين: ٢٥٠٠٠٠ مترمربع

تعداد و تركيب نيروي انساني: ٨١ نفر

طرح توجیهی تولیداسيد فسفريك

122صفحه

3000تومان