نرم افزارجامع آموزشی پرورش گاوشیری

به نام خدا

نرم افزارجامع آموزشی پرورش گاوشیری

عناوین آموزشی نرم افزارجامع  پرورش گاو شیری
تأسیسات مورد نیازبرای پرورش گاو شیری
زمین
استانداردهادراحداث جایگاه دام
پرورش گوساله
تغذیه
مراقبتهای اولیه
شاخ سوزی
جایگاه واستانداردهای مربوطه
دارو و واکسیناسیون
بیماریهاوعوارض مهم
پرورش تلیسه
مدیریت گاوشیری
نژادهای گاوشیری
مراقبتهای مربوط به زایمان
توصیه هایی برای شیردوشی بهتر
روش سیلو کردن موادغذایی
سیلوی ذرت
ارزیابی ظاهری سیلو
غنی سازی کاه
بهداشت دام
سم چینی
بیماریهای گاوشیری
بیماریهای متابولیکی وتغذیه ای
بیماریهای میکروبی
بیماریهای ویروسی
اهرمهای مدیریتی درتولیدمثل
آناتومی سیستم تناسلی گاوماده
چرخه تولیدمثلی وفحلی
تعیین بهترین زمان برای تلقیح
فحل یابی
تلقیح مصنوعی
انتقال جنین
همزمان کردن فحلی
شاخصهای تولیدمثلی گله گاوگوشتی
تعدادروزهای شیردهی درزمان اولیه تلقیح

نرم افزارجامع آموزشی پرورش گاوشیری

حجم۵۹مگابایت
قیمت۳۰۰۰تومان