به نام خدا

طرح توجیهی سورت و بسته بندی کشمش باظرفیت۲۰۰۰تن درسال

فهرست
عنوان صفحه
-۱ معرفی محصول ۱
-۱-۱ نام و کد محصول (آیسیک) ۳
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی ۳
-۱-۳ شرایط واردات ۳
-۱-۴ بررسی و ارائه استاندارد ۴
-۱-۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۷
-۱ توضیح موارد مصرف و کاربرد ۸ -۶
-۱-۷ بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۹
-۱-۸ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز ۹
-۱-۹ کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول ۱۰
-۱ شرایط صادرات ۱۲ -۱۰
-۲ وضعیت عرضه و تقاضا ۱۳
-۲-۱ بررسی وضعیت واحدهاي تولیدي فعال ۱۳
-۲-۲ بررسی وضعیت واحدهاي در دست اجرا ۱۳
-۲-۳ بررسی روند واردات از آغاز برنامه سوم توسعه ۱۴
-۲-۴ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم توسعه ۱۴
-۲-۵ بررسی روند صادرات از آغاز برنامه سوم توسعه ۱۵
-۲ بررسی نیاز به محصول تا پایان برنامه چهارم توسعه ۲۶ -۶
-۳ شرح فرآیند و تکنولوژیهاي تولید ۲۶
-۴ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهاي مرسوم ۴۸
-۵ بررسی حداقل ظرفیت اقتصادي و سرمایه گذازي ثابت ۴۹
-۶ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه ۵۵
-۷ پیشنهاد منطقه مناسب اجراي طرح ۵۷
-۸ وضعیت تامین نیروي انسانی و اشتغال ۵۹
-۹ بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت و سایر امکانات ۵۹
-۱۰ وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی ۶۴
-۱۱ تجزیه و تحلیل و جمعبندي و پیشنهاد در مورد احداث
واحدهاي جدید ۶۵
مراجع ۶۶

طرح نوجیهی سورت و بسته بندی کشمش باظرفیت۲۰۰۰تن درسال

۸۳صفحه

۳۰۰۰تومان