به نام خدا

طرح كشت يونجه و توليد علوفه

خلاصه طرح:
موضوع طرح: طرح كشت يونجه و توليد علوفه
(به مساحت ۱۰۰ هكتار)
دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت جهاد كشاورزي
ظرفيت اسمي توليدات: ۸۰۰ تن
نوع توليدات: يونجه جهت توليد علوفه
تعداد شاغلين: ۷ نفر

با اجراي اين طرح امكان تامين بخشي از علوفه مورد نياز جهت تعليف احشام فراهم آمده و زمينه افزايش توليد
پروتئين دامي ايجاد مي گردد كه علاوه بر ايجاد اشتغال مولد و حصول درآمد مناسب براي زارعين، در استفاده
بهينه از ظرفيت هاي پرورش دام كشور نيز موثر بوده و موجب كاهش وابستگي به خارج از كشور در زمينه
پروتئين دامي مي گردد.اين گياه در كليه نقاط سردسير و گرمسير قابل كشت بوده وليكن در نقاط گرمسير داراي
رشد سريعتر و توليد محصول بيشتر مي باشد.در ميان گياهان علوفه اي ، يونجه بخاطر ارزش غذايي بالا و عملكرد
خوب آن از اهميت خاصي برخوردار است همچنين به علت وجود باكتريهاي ريزوبيوم در ريشه هاي خود قادر به
تثبيت ازت هوا بوده كه اين ازت براي كشت بعدي قابل استفاده مي باشد. در صورت مراقبت از يونجه كشت شده
، مي توان حداقل تا ۳ سال محصول برداشت نمود. يونجه پس از طي نمودن عمر خود ، در حدود ۶٫۵ الي ۷٫۵
تن بقاياي گياهي و ۱۹۵ كيلوگرم ازت در هر هكتار از خود بجاي مي گذارد كه در افزايش حاصلخيزي خاك
نقش بسزايي دارد. تركيب متوسط يونجه خشك در صورتي كه داراي ۹۱٫۲ درصد ماده خشك باشد به شرح زير
مي باشد :
۱۰٫۲ درصد ، ارزش هضمي ۵۰ درصد ، انرژي خالص براي گاوهاي شيرده در هر – پروتئين قابل جذب ۸٫۷
كيلوگرم ۱٫۱۴ مگاكالري.
يونجه تر داراي ۲۵٫۹ درصد ماده خشك و ۴٫۱ درصد پروتئين قابل جذب بوده و ارزش هضمي آن ۱۷ درصد مي
باشد. ميزان انرژي خالص آن براي گاوهاي شيري نيز ۳۶ مگا كالري در كيلوگرم مي باشد.
يونجه بهترين رشد و نمو را در مناطقي خواهد داشت كه هواي خشك آفتابي ، گرم و آب نسبتا زيادي در
دسترس داشته باشد.اين گياه در خاكهاي خنثي و يا كمي قليايي واكنش خوبي نشان مي دهد.
در مزارع يونجه احتياجي به استفاده از كودهاي ازته نبوده وليكن به مقدار كم ( ۲۰ كيلوگرم در هكتار) در سال
اول و آخر زراعت قابل توصيه است و اين گياه بيش از هر ماده غذايي ديگر به فسفر نياز دارد كه در حدود ۲۵۰
۳۵۰ كيلوگرم در هر هكتار مي باشد –
آبياري يونجه معمولا از طريق كرتي و يا نشتي صورت مي گيرد. اگر كشت خطي و با بذركار صورت گرفته باشد
آبياري به شكل نشتي صورت مي گيرد. در آبياري نشتي آب درون جويهاي كم عمق جريان پيدا مي كند كه
۹۰ سانتيمتر است. فصل كاشت يونجه معمولا در بهار و پائيز مي باشد.در مناطق – فاصله اين جويها بين ۵۰
سردسيري بهتر است از كشت پائيزه يونجه صرفنظر نمود.
در زمينه مقدار بذر مصرفي در هرهكتار در صورتي كه كشت با رديف كار انجام شود بازاي هر هكتار از ۲۵ تا ۳۰
كيلوگرم متغير است و در كشت با دست اين رقم تا ۴۰ كيلوگرم در هكتار مي رسد……

طرح كشت يونجه و توليد علوفه (به مساحت ۱۰۰ هكتار)

۱۵صفحه

۲۰۰۰تومان