طرح کشت یونجه و تولید علوفه (به مساحت ۱۰۰ هکتار)

به نام خدا

طرح کشت یونجه و تولید علوفه

خلاصه طرح:
موضوع طرح: طرح کشت یونجه و تولید علوفه
(به مساحت ۱۰۰ هکتار)
دستگاه صادره کننده مجوز: وزارت جهاد کشاورزی
ظرفیت اسمی تولیدات: ۸۰۰ تن
نوع تولیدات: یونجه جهت تولید علوفه
تعداد شاغلین: ۷ نفر

با اجرای این طرح امکان تامین بخشی از علوفه مورد نیاز جهت تعلیف احشام فراهم آمده و زمینه افزایش تولید
پروتئین دامی ایجاد می گردد که علاوه بر ایجاد اشتغال مولد و حصول درآمد مناسب برای زارعین، در استفاده
بهینه از ظرفیت های پرورش دام کشور نیز موثر بوده و موجب کاهش وابستگی به خارج از کشور در زمینه
پروتئین دامی می گردد.این گیاه در کلیه نقاط سردسیر و گرمسیر قابل کشت بوده ولیکن در نقاط گرمسیر دارای
رشد سریعتر و تولید محصول بیشتر می باشد.در میان گیاهان علوفه ای ، یونجه بخاطر ارزش غذایی بالا و عملکرد
خوب آن از اهمیت خاصی برخوردار است همچنین به علت وجود باکتریهای ریزوبیوم در ریشه های خود قادر به
تثبیت ازت هوا بوده که این ازت برای کشت بعدی قابل استفاده می باشد. در صورت مراقبت از یونجه کشت شده
، می توان حداقل تا ۳ سال محصول برداشت نمود. یونجه پس از طی نمودن عمر خود ، در حدود ۶.۵ الی ۷.۵
تن بقایای گیاهی و ۱۹۵ کیلوگرم ازت در هر هکتار از خود بجای می گذارد که در افزایش حاصلخیزی خاک
نقش بسزایی دارد. ترکیب متوسط یونجه خشک در صورتی که دارای ۹۱.۲ درصد ماده خشک باشد به شرح زیر
می باشد :
۱۰.۲ درصد ، ارزش هضمی ۵۰ درصد ، انرژی خالص برای گاوهای شیرده در هر – پروتئین قابل جذب ۸.۷
کیلوگرم ۱.۱۴ مگاکالری.
یونجه تر دارای ۲۵.۹ درصد ماده خشک و ۴.۱ درصد پروتئین قابل جذب بوده و ارزش هضمی آن ۱۷ درصد می
باشد. میزان انرژی خالص آن برای گاوهای شیری نیز ۳۶ مگا کالری در کیلوگرم می باشد.
یونجه بهترین رشد و نمو را در مناطقی خواهد داشت که هوای خشک آفتابی ، گرم و آب نسبتا زیادی در
دسترس داشته باشد.این گیاه در خاکهای خنثی و یا کمی قلیایی واکنش خوبی نشان می دهد.
در مزارع یونجه احتیاجی به استفاده از کودهای ازته نبوده ولیکن به مقدار کم ( ۲۰ کیلوگرم در هکتار) در سال
اول و آخر زراعت قابل توصیه است و این گیاه بیش از هر ماده غذایی دیگر به فسفر نیاز دارد که در حدود ۲۵۰
۳۵۰ کیلوگرم در هر هکتار می باشد –
آبیاری یونجه معمولا از طریق کرتی و یا نشتی صورت می گیرد. اگر کشت خطی و با بذرکار صورت گرفته باشد
آبیاری به شکل نشتی صورت می گیرد. در آبیاری نشتی آب درون جویهای کم عمق جریان پیدا می کند که
۹۰ سانتیمتر است. فصل کاشت یونجه معمولا در بهار و پائیز می باشد.در مناطق – فاصله این جویها بین ۵۰
سردسیری بهتر است از کشت پائیزه یونجه صرفنظر نمود.
در زمینه مقدار بذر مصرفی در هرهکتار در صورتی که کشت با ردیف کار انجام شود بازای هر هکتار از ۲۵ تا ۳۰
کیلوگرم متغیر است و در کشت با دست این رقم تا ۴۰ کیلوگرم در هکتار می رسد……

طرح کشت یونجه و تولید علوفه (به مساحت ۱۰۰ هکتار)

۱۵صفحه

۲۰۰۰تومان