طرح جامع گاز سوز كردن وسايل نقليه ايران

به نام خدا

طرح جامع گاز سوز كردن وسايل نقليه ايران

باسلام به شما کارآفرین گرامی شما میتوانید عناوین طرح توجیهی رادراینجامشاهده فرمایید-موفق باشید
1  خلاصه و نتايج
1ـ1   رشد وسايل نقليه و تعريف سناريو
1ـ2   تجربه جهاني
1ـ3  چالشها و امكان سنجي سناريو
1ـ 4  طرفهاي ذينفع
2 مقدمه
2-1    آشنايي با پروژه و ساختار اصلي آن
2-2    هدف نهايي
2-3    تكميل نمودن پروژه
3 چشم انداز
3ـ1 اهداف
3ـ2 محدوده كار
4 امكان سنجي برنامه تبديل
4ـ1     ارزيابي سناريوهاي رشد ناوگان وسايل نقليه
4ـ2      تبديل به  CNG  به عنوان سوخت، و زير ساخت CNG
4ـ3      نرخهاي ديگر تبديل NGV
4- 4    ارزيابي نرخ نفوذ
4ـ4ـ1    نرخ نفوذ پايين
4ـ4ـ2    نرخ نفوذ متوسط
4-4-3   نرخ نفوذ بالا
4-5 امكان سنجي موارد مربوط به نرخهاي نفوذ NGV
4-6 تاثير بر عرضه و توزيع گاز

5   نظامهاي تبديل
5-1 مقدمه
5-2 وسايل نقليه گاز طبيعي سوز از OEM
5-3 سياست OEM در ايران
5-3-1 چشم اندازهاي توليد وسايل نقليه رايج
5-3-2 سياست OEM براي توليد NGV
5-4  تبديل به CNG – تبديل بعد از فروش در بازار
5-5 مقايسه خودروهاي تبديل شده “ بعد از فروش در بازار” و OEM
5-6  كيت تبديل CNG

6 الزامات كارگاههاي تبديل
6-1 تعريف ” تبديل“
6-2 معيارهاي كارگاههاي تبديل
6-2-1 صلاحيتها
6-2-2 مسئوليت
6-2-3 سازمان
6-3 استانداردها و ايمني / 9 /
6-4 آمادگي عملياتي
6 – 5  تعمير و نگهداري
6-6 گواهينامه كارگاههاي تبديل
6–7 ظرفيت كارگاههاي تبديل /1/

7  مطالعات موردي در زمينه تبديل
7-1  تاكسيها
7-1-1  كليات /11/
7-1-2  ماركها و مدلها
7-1-3  عملكرد
7-1-4  اقتصاد و آمار
7-1-5   تجربه هاي پيشين و برنامه فعلي تبديل CNG در ايران /11,12/
7-1-6  خلاصه و نتايج مباحث مربوط به تاكسيها
7-2 اتوبوسها
7-2-1   وضعيت شركت واحد اتوبوسراني تهران ، ناوگان موجود
7-2-2   مهارت و كارايي
7-2-3   فناوري و آلودگيهاي دود و صدا
7-2-4  نسبت تبديل
7-3   برآورد هزينه و مدل برنامه تبديل
7-3-1  مدل هزينه يك كارگاه تبديل
7-3-2  مدل تبديل ايران
7-4  تحليل نقطه سر به سر براي مطالعات موردي
7-4-1  هزينه ها
7-4-2     هزينه هاي ساليانه
7-4-3    تحليل نقطه سر به سر – اتوبوسهاي شهري
7-4-4  تحليل نقطه سر به سر – خودروهاي شخصي و تاكسيها
7-4-5  تحليل نقطه سر به سر – نتايج

8   جا نمايي و مدل برآورد هزينه ايستگاههاي سوختگيري
8-1      ظرفيت
8-2   چيدمان ، تعيين محل و جا نمايي
8-3   امنيت عرضه
8-3-1  منابع گاز /13/
8-3-2    امنيت فني
8-4   ايستگاه سوختگيري ، مدل هزينه

9  كل منافع طرح بر اساس مطالعات موردي
9-1   صرفه جويي سوخت
9-1-1   اتوبوسها
9-1-2   تاكسيها
9-2   محيط زيست

10   منابع و مراجع:
این طرح توجیهی در109صفحه تنظیم گردیده است

طرح جامع گاز سوز كردن وسايل نقليه ايران

قیمت 3000تومان