به نام خدا

طرح جامع گاز سوز كردن وسايل نقليه ايران

باسلام به شما کارآفرین گرامی شما میتوانید عناوین طرح توجیهی رادراینجامشاهده فرمایید-موفق باشید
1  خلاصه و نتايج
1ـ1   رشد وسايل نقليه و تعريف سناريو
1ـ2   تجربه جهاني
1ـ3  چالشها و امكان سنجي سناريو
1ـ 4  طرفهاي ذينفع
2 مقدمه
2-1    آشنايي با پروژه و ساختار اصلي آن
2-2    هدف نهايي
2-3    تكميل نمودن پروژه
3 چشم انداز
3ـ1 اهداف
3ـ2 محدوده كار
4 امكان سنجي برنامه تبديل
4ـ1     ارزيابي سناريوهاي رشد ناوگان وسايل نقليه
4ـ2      تبديل به  CNG  به عنوان سوخت، و زير ساخت CNG
4ـ3      نرخهاي ديگر تبديل NGV
4- 4    ارزيابي نرخ نفوذ
4ـ4ـ1    نرخ نفوذ پايين
4ـ4ـ2    نرخ نفوذ متوسط
4-4-3   نرخ نفوذ بالا
4-5 امكان سنجي موارد مربوط به نرخهاي نفوذ NGV
4-6 تاثير بر عرضه و توزيع گاز

5   نظامهاي تبديل
5-1 مقدمه
5-2 وسايل نقليه گاز طبيعي سوز از OEM
5-3 سياست OEM در ايران
5-3-1 چشم اندازهاي توليد وسايل نقليه رايج
5-3-2 سياست OEM براي توليد NGV
5-4  تبديل به CNG – تبديل بعد از فروش در بازار
5-5 مقايسه خودروهاي تبديل شده “ بعد از فروش در بازار” و OEM
5-6  كيت تبديل CNG

6 الزامات كارگاههاي تبديل
6-1 تعريف ” تبديل“
6-2 معيارهاي كارگاههاي تبديل
6-2-1 صلاحيتها
6-2-2 مسئوليت
6-2-3 سازمان
6-3 استانداردها و ايمني / 9 /
6-4 آمادگي عملياتي
6 – 5  تعمير و نگهداري
6-6 گواهينامه كارگاههاي تبديل
6–7 ظرفيت كارگاههاي تبديل /1/

7  مطالعات موردي در زمينه تبديل
7-1  تاكسيها
7-1-1  كليات /11/
7-1-2  ماركها و مدلها
7-1-3  عملكرد
7-1-4  اقتصاد و آمار
7-1-5   تجربه هاي پيشين و برنامه فعلي تبديل CNG در ايران /11,12/
7-1-6  خلاصه و نتايج مباحث مربوط به تاكسيها
7-2 اتوبوسها
7-2-1   وضعيت شركت واحد اتوبوسراني تهران ، ناوگان موجود
7-2-2   مهارت و كارايي
7-2-3   فناوري و آلودگيهاي دود و صدا
7-2-4  نسبت تبديل
7-3   برآورد هزينه و مدل برنامه تبديل
7-3-1  مدل هزينه يك كارگاه تبديل
7-3-2  مدل تبديل ايران
7-4  تحليل نقطه سر به سر براي مطالعات موردي
7-4-1  هزينه ها
7-4-2     هزينه هاي ساليانه
7-4-3    تحليل نقطه سر به سر – اتوبوسهاي شهري
7-4-4  تحليل نقطه سر به سر – خودروهاي شخصي و تاكسيها
7-4-5  تحليل نقطه سر به سر – نتايج

8   جا نمايي و مدل برآورد هزينه ايستگاههاي سوختگيري
8-1      ظرفيت
8-2   چيدمان ، تعيين محل و جا نمايي
8-3   امنيت عرضه
8-3-1  منابع گاز /13/
8-3-2    امنيت فني
8-4   ايستگاه سوختگيري ، مدل هزينه

9  كل منافع طرح بر اساس مطالعات موردي
9-1   صرفه جويي سوخت
9-1-1   اتوبوسها
9-1-2   تاكسيها
9-2   محيط زيست

10   منابع و مراجع:
این طرح توجیهی در109صفحه تنظیم گردیده است

طرح جامع گاز سوز كردن وسايل نقليه ايران

قیمت 3000تومان