به نام خدا

طرح جامع گاز سوز كردن وسايل نقليه ايران

باسلام به شما کارآفرین گرامی شما میتوانید عناوین طرح توجیهی رادراینجامشاهده فرمایید-موفق باشید
۱  خلاصه و نتايج
۱ـ۱   رشد وسايل نقليه و تعريف سناريو
۱ـ۲   تجربه جهاني
۱ـ۳  چالشها و امكان سنجي سناريو
۱ـ ۴  طرفهاي ذينفع
۲ مقدمه
۲-۱    آشنايي با پروژه و ساختار اصلي آن
۲-۲    هدف نهايي
۲-۳    تكميل نمودن پروژه
۳ چشم انداز
۳ـ۱ اهداف
۳ـ۲ محدوده كار
۴ امكان سنجي برنامه تبديل
۴ـ۱     ارزيابي سناريوهاي رشد ناوگان وسايل نقليه
۴ـ۲      تبديل به  CNG  به عنوان سوخت، و زير ساخت CNG
۴ـ۳      نرخهاي ديگر تبديل NGV
۴- ۴    ارزيابي نرخ نفوذ
۴ـ۴ـ۱    نرخ نفوذ پايين
۴ـ۴ـ۲    نرخ نفوذ متوسط
۴-۴-۳   نرخ نفوذ بالا
۴-۵ امكان سنجي موارد مربوط به نرخهاي نفوذ NGV
۴-۶ تاثير بر عرضه و توزيع گاز

۵   نظامهاي تبديل
۵-۱ مقدمه
۵-۲ وسايل نقليه گاز طبيعي سوز از OEM
۵-۳ سياست OEM در ايران
۵-۳-۱ چشم اندازهاي توليد وسايل نقليه رايج
۵-۳-۲ سياست OEM براي توليد NGV
۵-۴  تبديل به CNG – تبديل بعد از فروش در بازار
۵-۵ مقايسه خودروهاي تبديل شده “ بعد از فروش در بازار” و OEM
۵-۶  كيت تبديل CNG

۶ الزامات كارگاههاي تبديل
۶-۱ تعريف ” تبديل“
۶-۲ معيارهاي كارگاههاي تبديل
۶-۲-۱ صلاحيتها
۶-۲-۲ مسئوليت
۶-۲-۳ سازمان
۶-۳ استانداردها و ايمني / ۹ /
۶-۴ آمادگي عملياتي
۶ – ۵  تعمير و نگهداري
۶-۶ گواهينامه كارگاههاي تبديل
۶–۷ ظرفيت كارگاههاي تبديل /۱/

۷  مطالعات موردي در زمينه تبديل
۷-۱  تاكسيها
۷-۱-۱  كليات /۱۱/
۷-۱-۲  ماركها و مدلها
۷-۱-۳  عملكرد
۷-۱-۴  اقتصاد و آمار
۷-۱-۵   تجربه هاي پيشين و برنامه فعلي تبديل CNG در ايران /۱۱,۱۲/
۷-۱-۶  خلاصه و نتايج مباحث مربوط به تاكسيها
۷-۲ اتوبوسها
۷-۲-۱   وضعيت شركت واحد اتوبوسراني تهران ، ناوگان موجود
۷-۲-۲   مهارت و كارايي
۷-۲-۳   فناوري و آلودگيهاي دود و صدا
۷-۲-۴  نسبت تبديل
۷-۳   برآورد هزينه و مدل برنامه تبديل
۷-۳-۱  مدل هزينه يك كارگاه تبديل
۷-۳-۲  مدل تبديل ايران
۷-۴  تحليل نقطه سر به سر براي مطالعات موردي
۷-۴-۱  هزينه ها
۷-۴-۲     هزينه هاي ساليانه
۷-۴-۳    تحليل نقطه سر به سر – اتوبوسهاي شهري
۷-۴-۴  تحليل نقطه سر به سر – خودروهاي شخصي و تاكسيها
۷-۴-۵  تحليل نقطه سر به سر – نتايج

۸   جا نمايي و مدل برآورد هزينه ايستگاههاي سوختگيري
۸-۱      ظرفيت
۸-۲   چيدمان ، تعيين محل و جا نمايي
۸-۳   امنيت عرضه
۸-۳-۱  منابع گاز /۱۳/
۸-۳-۲    امنيت فني
۸-۴   ايستگاه سوختگيري ، مدل هزينه

۹  كل منافع طرح بر اساس مطالعات موردي
۹-۱   صرفه جويي سوخت
۹-۱-۱   اتوبوسها
۹-۱-۲   تاكسيها
۹-۲   محيط زيست

۱۰   منابع و مراجع:
این طرح توجیهی در۱۰۹صفحه تنظیم گردیده است

طرح جامع گاز سوز كردن وسايل نقليه ايران

قیمت ۳۰۰۰تومان