طرح توچیهی توليد كارتن پلاستيكي

به نام خدا

نام محصول كارتن پلاستيك
ظرفيت پيشنهادي طرح (ظرفيت عملي) 310 تن در سال
موارد كاربرد حمل و بسته بندي ميوه
مواد اوليه مصرفي عمده پلي اتيلن – مستربچ
كمبود محصول (پايان برنامه توسعه چهارم) 18621 تن در سال
اشتغال زايي (نفر) 35
زمين مورد نياز (مترمربع) 3000

محصول مورد نظر در اين گزارش “كارتن پلاستيكي ” مي باشد كه براساس بررسي هاي بعمل آمده ,
منظور از كارتن پلاستيكي , صندوق هاي پلاستيكي بسته بندي و حمل و نقل شير و نوشابه و ميوه و … مي
باشد. از اينرو بدليل تعدد محصولات , در اين گزارش تنها به صندوق پلاستيكي ميوه پرداخته شده است .
طبق اطلاعات حاصله از مركز آمار و اطلاعات وزارت صنايع و معادن محصول اشاره شده داراي……….

50صفحه

3000تومان