طرح توجیهی تولید کارامل 94صفحه

به نام خدا

طرح تولید کارامل باكاربردغذایی- دارویی – شیرینی و شکلات

فهرست مطالب
فصل اول : خلاصه گزارش
فصل دوم : معرفی طرح و سابقه
فصل سوم : مطالعه بازار
فصل چهارم : مواد اولیه و تاسیسات
فصل پنجم : مکان یابی و بررسی جنبه هاي زیست محیطی
فصل ششم : منابع نیروي انسانی
فصل هفتم : فنی و مهندسی
فصل هشتم : برنامه اجرائی و بودجه بندي
فصل نهم : برآورد ها و تجزیه و تحلیل مالی

بکارگیري مواد گوناگون با هدف ایجاد طعم، ویژگی هاي حسی ، رئولوژیکی، ارزشتغذیه اي و …انجام گرفته
است . این افزودنی ها در گروههاي مختلفی دسته بندي می شوند . در این میان کربوهیدرات ها و مواد قندي
سهم بسزایی را به خود اختصاصداده و امروزه در خانواده ي شیرین کننده ها جاي دارند.
شیرین کننده هاي طبیعی و مصنوعی هر کدام در زمینه خاصی به کار می روند . قند هاي مایع به عنوان
شیرین کننده هاي طبیعی در صنعت غذا کاربردي وسیع دارند که استفاده از آنها سابقه اي دیرینه دارد .به
عنوان مثال قبل از تاسیس واحدهاي صنعتی تولید گلوکز مایع به روش سنتی و خانگی در آذربایجان انجام می
شد و در ابتدا به علت عدم رواج مصرف صنعتی محصول تنها درر قنادي هاي کوچک عرضه می شد .اما این
شیرین کننده ها به جهت ویژگی هاي کاربردي موثرشان جایگزین شیرین کننده هاي قدیمی شدند.
کارامل
کارامل رنگی است خوراکی، که بطور طبیعی در بسیاري از میوه ها، و ضمن پخت و پز در بسیاري از مواد غذایی
به وجود میآید همچنین این رنگ از کاراملیزاسیون شکر نیز به دست میآید. این ماده ابتدا مایع بوده و کم کم
سفت میشود . این رنگ آشنا و چشم نواز، در غلظتهاي مختلف، رنگهاي زرد روشن تا قهوهاي تیره را ایجاد
میکند. رنگ خوراکی کارامل، مصارف گسترده در صنایع غذایی و دارویی دارد که از آن جمله اند:
-نوشابه سازي (کوکا کولا) – سرکه سازي
-تولید ماءالشعیر
-تولید نان و شیرینی
-کیک کارامل
-تولید فرآوردههاي گوشتی

-تولید انواع سس
از کارامل خشک در مخلوطهاي خشک استفاده میشود. بیشترین مقدار کارامل در تهیه نوشابههاي کولادار و
محصولات نانوائی مصرف میشود.
با توجه به اینکه ماده اولیه انواع کارامل ، انواع شکر می باشد نخست لازم است انواع شکر مورد بحث قرار گیرد.
همچنین در تمامی مصارف و کاربرد هاي شکر می توان از کارامل یا بقیه محصولات زیر محموعه شکر استفاده
کرد.از کارامل خشک در مخلوطهاي خشک استفاده میشود. بیشترین مقدار کارامل در تهیه نوشابههاي کولادار و
محصولات نانوائی مصرف میشود

خلاصه مشخصات طرح
نام محصول کارامل
ویژگی محصول یا طرح درصد بالاي شیرین کنندگی و تنوع رنگ و
طعم
ظرفیت پیشنهادي طرح (تن) 800
موارد کاربرد غذایی- دارویی – شیرینی و شکلات
مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی) شکر
کمبود / مازاد محصول تا سال 43.623 1393
اشتغالزایی (نفر) 10
زمین مورد نیاز 1,800 مترمربع

طرح تولید کارامل باكاربردغذایی- دارویی – شیرینی و شکلات

94صفحه

3000تومان