طرح تولید نانو ذرات جهت ضدعفونی کردن دامداري ها و مرغداري ها

به نام خدا
طرح تولید نانو ذرات زئولیتی جهت ضدعفونی کردن دامداري ها و مرغداري ها

محصول مورد نظر در طرح حاضر طرح تولید نانو ذرات زئولیتی جهت ضدعفونی کردن دامداري ها می
باشد. این محصولات همانطوریکه از عنوان آن مشخص است براي ضد عفونی دامداري ها و مرغداري ها
مورد استفاده قرار می گیرد

محصول مورد نظر نانو زئولیتی است که جهت ضدعفونی دامداري ها کاربرد دارد. هر عامل یا ترکیب
شیمیایی را که باعث جلوگیري از عفونت و یا نابودي میکروب هاي بیماري زا و سایر میکروارگانیسم هاي

مضر می گردد ضدعفونی کننده(Disinfectant) می نامند (نه الزاماً اسپور باکتري ها). طبق تعریف انجمن
بهداشت عمومی آمریکا به کشتن عوامل پاتوژن با روش هاي شیمیایی و یا فیزیکی که بطور مستقیم اعمال
می گردد ضدعفونی گفته می شود.

مشخصات کلی طرح:
عنوان طرح: تولید نانو ذرات زئولیتی جهت ضدعفونی کردن دامداري ها
ظرفیت طرح: 2000 تن
مواد اولیه اصلی: سنگ زئولیت، آهک و مواد شیمیایی
محل تأمین مواد اولیه: کلیه استان هاي کشور
پیشنهاد محل اجراي طرح:
استان هاي تهران، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه،
خوزستان، خراسان رضوي، البرز، مرکزي و مازندران
موارد استفاده و کاربرد محصول: به عنوان ضد عفونی مرغداري ها و دامداري ها

میزان اشتغال زائی طرح 33 نفر

مساحت زمین 4000 متر مربع

طرح تولید نانو ذرات زئولیتی جهت ضدعفونی کردن دامداري ها و مرغداري ها

79صفحه

3000تومان