به نام خدا
طرح تولید مقاطع متقارن خاص فولادي به روش نورد سرد

محصول مورد مطالعه طرح حاضر تولید مقاطع متقارن خاص فولادي نورد شده به روش نورد سرد می باشد. فولادهاي قابل
استفاده اصولا فًولادهاي کم کربن و فولادهاي کم کربن کم آلیاژ می باشد. در تعریف، فولاد به آلیاژ آهن و کربن اطلاق میشود
۲ برسد و لیکن هیچگاه این دو عنصر بطور خالص در کنار یکدیگر نبوده و عناصر آلیاژي / بطوریکه درصد کربن در آن حداکثر به ۰۳
نظیر کروم، نیکل، منگنز، مولییون، غیره بطور جزئی و کلی و عناصر ناخالص مانند هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و عناصر ناخواسته
نظیر فسفر و گوگرد در فولاد وجود دارند.
بطور کلی فولادها به انواع زیر گروه بندي می شوند:
۰ درصد کربن) / ۰ تا ۲۵ / – فولادهاي کم کربن( ۱
۰ درصد کربن) / ۰ تا ۷ / – فولادهاي با کربن متوسط( ۲۵
۱ درصد کربن) / ۰ تا یک درصد و به ندرت تا ۵ / – فولاد پرکربن(بین ۷
۲ درصد کربن، چدنها / ۰ درصد کربن، ماده موجود آهن نامیده میشود و محدوده بالاي ۰۳ / لازم به ذکر است که در محدوده زیر ۱
بدست میآیند.
از آنجائیکه فولادهاي ساده کربنی در اکثر کاربردهاي ویژه مهندسی نمیتوانند از نظر خواص و کیفیت مطلوب جوابگوي نیازها
باشند، بر اثر افزودن عناصر مفید به مذاب فولاد، خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی فولاد نظیر مقاومت به تسلیم، سایش،
خوردگی، خزش، خستگی، سختی پذیر بهبود مییابد.
فولادهاي آلیاژي بر اساس مجموع درصد عناصر اصلی موجود که عبارتند از کروم، منگنز، مولییون، سیلیسیم، کبالت، برن، نیوبیوم
و مس به دسته هاي مختلف تقسیم میشوند.

فولادهاي کم آلیاژ حداکثر ۳ درصد از عناصر آلیاژي را دربرداشته و به فولادهاي داراي بیش از ۸ درصد این مقدار عناصر آلیاژي،
فولاد پرآلیاژ اطلاق میگردد.
با پیشرفت تکنولوژي، انواع فرآوردههاي فلزي، بویژه فرآوردههاي فولادي را به روش نورد تولید میکنند. مهمترین
ویژگی فرآیندهاي نورد، سرعت تولید آنهاست. بگونهاي که حجم زیادي از فرآوردههاي فلزي از این روش تولید میشوند
نخستین هدف فرآیندهاي نورد کاهش در سطح مقطع است این کار ممکن است به هر دو صورت نورد گرم و سرد انجام پذیرد.
مقاطع خاص براي مصارف مخصوص به خود تولید می شوند. هر مقطعی که جزء مقاطع استاندارد تولیدي شرکتهاي مختلف
تولیدي نباشد را می توان در گروه مقاطع خاص طبقه بندي کرد. به عنوان مثال تولید شافت هاي فولادي با قطرهایی خارج از رنج
استاندارد تولید شده در صنعت فولاد، جزء مقاطع خاص به شمار می رود. در این طرح منظور از مقاطع خاص، مقاطعی با شکل
سطح مقطع متفاوت از آنچه در صنعت تولید می شود، می باشد. این مقاطع می تواند ترکیبی از چند مقطع استاندارد باشد و یا
اینکه با عملیات ماشینکاري و یا شکل دهی از مقاطع استاندارد تولید شود.

خلاصه مشخصات طرح
نام محصول مقاطع خاص فولاد نورد شده به روش سرد
ویژگی محصول یا طرح –
ظرفیت پیشنهادي ۱۲۵۰ تن در سال
موارد کاربرد اتومبیل، تزئینات خانگی، راه آهن، ادوات
کشاورزي، هواپیما
مواد اولیه مصرفی عمده( مقدار داخلی و خارجی) آهن و فولادهاي آلیاژي کم کربن
کمبود یا مازاد محصول تا سال ۱۳۹۵
اشتغال زایی( نفر) ۱۴ نفرمستقیم
زمین مورد نیاز( متر مربع) ۱۵۰۰۰

طرح تولید مقاطع متقارن خاص فولادي به روش نورد سرد

۸۸صفحه

۳۰۰۰تومان