طرح تولید اتصالات لوله های گاز رسانی (با عملیات کوره ای و پرسی)

به نام خدا

طرح تولید اتصالات لوله های گاز رسانی(با عملیات کوره ای و پرسی)

لوازمي که در بخش لوله کشي برا ي اتصال يا تقسيم دو يا چند لوله به
منظور تنظيم جريان سيال و انطباق با اندازه ها يا شکلها ي متفاوت
ب کار مي رو ند را لوازم يا اتصالات لو له کشي مي گويند . که ا نواع
مختلفي دار ند . بسته به جنس و نوع سيال و چگونگي حمل ونقل آن ,

خطرات آ تش سوزي , ز مين لرزه , ف شار داخلي و خارجي نوع لو له و
اتصالات بکاررفته متفاوت است .

خلاصه طرح
نام محصول: طرح تولید اتصالات لوله های گاز رسانی(با عملیات کوره ای و پرسی)
ظرفيت پيشنهادي طرح: ١٢٠٠ تن در سال
موارد کاربرد: گازرساني منازل و ساختمان ها ، اجراي شبکه
گاز شهري , خطوط لوله انتقال گاز , ايجادپالايشگاهها ,CNG جايگاههاي
مواد اوليه مصرفي عمده ورق فولادي, شمش فولادي و موادبسته بندي کمبود محصول (پايان برنامه چهارم):٢٠٠٠٠ تن
اشتغال زائي (نفر): ٣١ نفر
زمين موردنياز (متر مربع): ٣٥٠٠ متر مربع

طرح تولید اتصالات لوله های گاز رسانی(با عملیات کوره ای و پرسی)

52صفحه

2000تومان