طرح توليد (Superpipe) لوله هاي سوپر پايپ

به نام خدا

طرح توليد (Superpipe) لوله هاي سوپر پايپ

كاربرد لوله هاي تلفيقي فلزي پليمري عمدتا ٌ در تأسيسات ساختمان ها شامل آبرساني، بهداشتي، حرارتي و
برودتي م ي باشد. تجارب چندين ساله مصرف اين نوع لول ه ها در كشورهاي اروپايي نشانگر آن است كه
لوله هاي فلزي پليمري مي توانند كاربرد گسترده اي در تأسيسات هواي فشرده، اتومبيل سازي، كشتي سازي،
هواپيما سازي، كارخانجات شيميايي دارويي و دستگاه هاي پزشكي داشته باشند.

نام محصول توليد لوله هاي سوپر پايپ
ظرفيت پيشنهادي طرح ٣ ميليون متر در سال
موارد كاربرد بهداشتي- انتقال آب- صنايع شيميائي و
سرمايش و گرمايش
مواد اوليه مصرفي عمده پلي اتيلن كراس لينك – ورق آلومينيوم و
چسب
٧ ميليون متر -٦ ( كمبود محصول (سال ١٣٩٠
اشتغال زايي (نفر) ٢٧
٢٠٠٠ (m زمين مورد نياز

44صفحه

3000تومان