طرح توليد كنسرو ، مربا و ترشي قارچ باظرفيت500تن درسال

به نام خدا

طرح توليد كنسرو ، مربا و ترشي قارچ باظرفيت500تن درسال

گزارش حاضر مطالعات امكان سنجي مقدما تي توليد كنسرو ، مربا و ترش ي قارچ مي باشد . اين
مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امكان سنجي تهيه گرديده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا
محصول مورد مطالعه به طور دقيق معرفي شده و سپس بررسي هاي لازم روي بازار آن صورت خواهد
گرفت و در ادامه مطالعات فني در خصوص چگونگي توليد و امكانات سخت و نرم افزاري مورد نياز نيز
شناسايي شده و در نهايت ظرفيت هاي اقتصادي و حجم سرمايه گذاري مورد نياز براي اجراي طرح
برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرما يه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند كليه اطلاعات
مورد نياز را كسب و در جهت انجام سرمايه گذاري اقتصادي با ديد باز و مسير شفاف اقدام نمايند . اميد
است اين مطالعات كمكي هرچند كوچك در راستاي توسعه صنعتي كشورمان بعمل بياورد .

در طرح حاضر هدف تو ل يد كنسرو قارچ است كه به همان مفهوم
عام نگهدار ي قارچ در آب نمك م ي باشد . اين كنسرو در قوط ي ها ي فلز ي 500 گرم ي بسته بند ي شده
و بصورت آماده مصرف به بازار عرضه خواهد شد . از نقطه نظر نوع قارچ مصر ف ي نيز با يد گفت كه در
كشور ايران از قارچ صدفي براي توليد محصولات تبديلي آن استفاده مي شود .
مرباي قارچ نيز نوع ي مربا است كه هنوز بصورت صنعت ي توليد و عرضه نمي شود و لذا در طرح حاضر
هدف تو ليد صنعت ي و عرضه آن در بازار م ي باشد . مرباي قارچ بر خلاف ساير مرباها از طعم ملا يم ي
برخوردار است كه بد ين تر تيب مصرف آنرا نزد برخ ي مصرف كنندگان خاص آن مطلوب و جذاب م ي
سازد . مرباي توليدي در شيشه هاي 330 گرمي بسته بندي و روانه بازار خواهد شد .

ترشي قارچ نيز يك محصول جد يد است كه هنوز بصورت صنعت ي در كشور تو ل يد و عرضه نم ي شود و
لذا در طرح حاضر تو ل يد صنعتي آن عرضه خواهد شد . در مورد ترشي قارچ نيز بايد گفت كه در واقع
اين محصول نوع ي شور محسوب م ي گردد كه از نمك در آن جهت نگدار ي استفاده خواهد شد . در اين
محصول نيز از قارچ صدفي استفاده شده و نوع بسته بندي شيشه 330 گرمي خواهد بود .

نام محصول كنسرو ، مربا و ترشي قارچ
200 و 200 تن در سال ، ظرفيت پيشنهادي طرح (ظرفيت عملي) كنسرو ، مربا و ترشي قارچ به ترتيب 150
موارد كاربرد
كنسرو قارچ مصرف در تهيه غذاهائي مانند ماكاروني ،
خوراك لوبيا ، خورشت قيمه و …..، مصرف در تهيه سوپ ها ،
تهيه انواع خورشت ها، تهيه برخي سالادها و….
مرباي قارچ بعنوان غذاي اصلي و يا هم غذا
ترشي قارچ بعنوان چاشني و همراه غذاهاي ديگر
مواد اوليه مصرفي عمده قارچ
كمبود محصول (پايان برنامه توسعه چهارم) مطابق گزارش ارائه شده
اشتغال زايي (نفر) 30
زمين مورد نياز (مترمربع) 3500

66صفحه

3000تومان