طرح توجیهی ریخته گري قطعات چدن آلیاژي

به نام خدا

طرح توجیهی ریخته گري قطعات چدن آلیاژي

محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید قطعات صنعتی از چدن آلیاژي به طریق ریخته گري
میباشد.

عناصر آلیاژي براي بهبود کیفیت چدن
براي مصارف ویژه به آن افزوده میشود. آلیاژهاي چدن در کارهاي مهندسی که در آنها چدن
معمولی ناپایدار است به کار میروند. اساسا خواصمکانیکی چدن به زمینه ساختاري آن
بستگی دارد و مهمترین زمینه ساختار چدنها عبارتند از :فریتی ، پرلیتی ، بینیتی و آستینتی .
انتخاب نوع چدن و ترکیب آن براساس خواصو کاربردهاي ویژه مربوطه تعیین میشود .
چدن ها به دو گروه اصلی طبقهبندي میشوند، آلیاژهایی براي مقاصد عمومی که موارد استعمال
آنها در کاربردهاي عمده مهندسی است و آلیاژهاي با منظور و مقاصد ویژه از جمله چدنهاي
سفید و آلیاژي که براي مقاومت در برابر سایش ، خوردگی و مقاوم در برابر حرارت بالا مورد
استفاده قرار میگیرند. در طرح حاضر هدف تولید قطعات ریختگی از چدن آلیاژي است ، لذا
مطالعات بر روي این دو نوع چدن متمرکز شده است …..

نام محصول قطعات صنعتی از آلیاژهاي مختلف چدن به روش ریخته گري
ظرفیت پیشنهادي طرح (ظرفیت عملی) 1100 تن در سال
موارد کاربرد
صنعت خودرو ·
صنعت کشتی سازي ·
صنعت ماشینسازي و تجهیزات ·
صنایع ریلی · وغیره
مواد اولیه مصرفی عمده: انواع شمشچدن
کمبود محصول :(پایان برنامه توسعه چهارم) مازاد عرضه وجود دارد
اشتغال زایی: (نفر) 25
زمین مورد نیاز:(مترمربع)1200

طرح توجیهی ریخته گري قطعات چدن آلیاژي

72صفحه

3000تومان