به نام خدا

طرح توجیهی تولید کود شیمیایی از پساب کارخانجات الکل

درصد کود مصرفی تک عنصري و کم تر از ۱۰ درصد کود کامل است. با توجه به آمار فوق و بررسی انجام شده
با نگرش مجدد به توان تولید داخل امکان آن وجود دارد.نگاهی مجددبه وضعیت واردات انواع کود مشخص
میسازدکه میتوان باتوسعه بخشهاي مختلف ایجاد کودهاي آلی ازپساب ها و پسماندها بخش زیادي ازخروج ارزرا
کنترل نمود.

در پساب برخی از کارخانهها مانند صنایع نساجی ، الکل سازي ، چوب و کاغذ و پساب و
ضایعات صنایع غذایی مانند پنیر سازي و تویلد آب میوه ، مقدار زیادي زیست توده وجود دارد
که میتوان از آنها براي تولید انرژي و غذاي دام استفاده کرد حدود ۲۰ درصد از وزن میوه
۸۲ ، حدود ۳۲۲۰۰۰۰ – را تفاله تشکیل میدهد. طبق آمار وزارت کشاورزي در سال زراعی ۸۱
تن تفاله تنها از میوههاي انگور ، سیب درختی و مرکبات در کشور ما حاصل شده است .یک
کارخانه آب میوه و الکل سازي با ظرفیت ۱۹۰ متر مکعب در روز ، بطور متوسط ۱۰۰ تن
تفاله تولید نمایند و با احتساب ۳۰۰ روز ، تفاله تولیدي به ۳۰۰۰۰ تن در سال میرسد .چنانچه
از این تفالهها براي تولید کود استفاده شود( با تبدیل ۱۰ درصد وزن)، از همین یک کارخانه
سالانه ۳۰۰ تن کود آلی بدست میآید که صرفه اقتصادي چشمگیري را به همراه دارد .

محصول تولید :کود از پساب کارخانجات الکل
ظرفیت تولید ۱۰۰۰ تن
تعداد اشتغال ۱۷ نفر

متراژ زمین ۳۰۰۰ متر مربع

زیربنا ۱۶۰۰ مترمربع

طرح توجیهی تولید کود شیمیایی از پساب کارخانجات الکل

۷۵صفحه

۳۰۰۰تومان