طرح توجیهی تولید کود شیمیایی از پساب کارخانجات الکل

به نام خدا

طرح توجیهی تولید کود شیمیایی از پساب کارخانجات الکل

درصد کود مصرفی تک عنصری و کم تر از ۱۰ درصد کود کامل است. با توجه به آمار فوق و بررسی انجام شده
با نگرش مجدد به توان تولید داخل امکان آن وجود دارد.نگاهی مجددبه وضعیت واردات انواع کود مشخص
میسازدکه میتوان باتوسعه بخشهای مختلف ایجاد کودهای آلی ازپساب ها و پسماندها بخش زیادی ازخروج ارزرا
کنترل نمود.

در پساب برخی از کارخانهها مانند صنایع نساجی ، الکل سازی ، چوب و کاغذ و پساب و
ضایعات صنایع غذایی مانند پنیر سازی و تویلد آب میوه ، مقدار زیادی زیست توده وجود دارد
که میتوان از آنها برای تولید انرژی و غذای دام استفاده کرد حدود ۲۰ درصد از وزن میوه
۸۲ ، حدود ۳۲۲۰۰۰۰ – را تفاله تشکیل میدهد. طبق آمار وزارت کشاورزی در سال زراعی ۸۱
تن تفاله تنها از میوههای انگور ، سیب درختی و مرکبات در کشور ما حاصل شده است .یک
کارخانه آب میوه و الکل سازی با ظرفیت ۱۹۰ متر مکعب در روز ، بطور متوسط ۱۰۰ تن
تفاله تولید نمایند و با احتساب ۳۰۰ روز ، تفاله تولیدی به ۳۰۰۰۰ تن در سال میرسد .چنانچه
از این تفالهها برای تولید کود استفاده شود( با تبدیل ۱۰ درصد وزن)، از همین یک کارخانه
سالانه ۳۰۰ تن کود آلی بدست میآید که صرفه اقتصادی چشمگیری را به همراه دارد .

محصول تولید :کود از پساب کارخانجات الکل
ظرفیت تولید ۱۰۰۰ تن
تعداد اشتغال ۱۷ نفر

متراژ زمین ۳۰۰۰ متر مربع

زیربنا ۱۶۰۰ مترمربع

طرح توجیهی تولید کود شیمیایی از پساب کارخانجات الکل

۷۵صفحه

۳۰۰۰تومان