طرح توجیهی تولید کامیون قطار

به نام خدا

طرح توجیهی تولید کامیون قطار

خلاصه طرح
نام محصول تولید کامیون قطار
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۱۶۰ دستگاه در سال
موارد کاربرد حمل بار در سیستم ریلی
مواد اولیه مصرفی عمده انواع فولاد و چوب روسی و قطعات جانبی
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ۱۱۷۵ دستگاه در سال
اشتغال زایی (نفر) ۳۳
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۴۷۰۰

فهرست مطالب طرح
مقدمه ۱
۱ – معرفی محصول ۲
۲ ( -۱ نام و کد محصولات (آیسیک ۳ -۱
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی ۴
-۱-۳ شرایط واردات محصول ۴
-۱-۴ بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ( ملی یا بین المللی ) ۵
-۱-۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۵
-۱-۶ معرفی موارد مصرف و کاربرد ۶
-۱-۷ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

-۱-۸ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز ۷
-۱-۹ کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول ۸
-۱-۱۰ شرایط صادرات ۹
۲ – وضعیت عرضه و تقاضا ۱۱
-۲-۱ بررسی ظرفیت بهرهبرداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون ۱۱
-۲-۲ بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا ۱۵
-۲-۳ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنام ه سوم

بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون ۱۸
۱۹ -۲-۵ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم
-۲-۶ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم ۲۰
-۳ بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن
با دیگر کشورها
۲۶
-۴ تعیین نقاط قوت وضعف تکنولوژیهای مرسوم در فرایند تولید محصول ۲۹
-۵ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه ثابت مورد
انتظار
۳۰
-۶ برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و منابع تامین آن ۳۸
-۷ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

-۸ وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ۴۵
-۹ بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی ۴۶
-۱۰ وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی ۴۸
-۱۱ تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید

محصول مورد مطالعه طرح حاضر تولید کامیون قطار م یباشد. این محصول در سیستم حمل
و نقل ریلی بعنوان ماشینی برای حمل بار مورد استفاده قرار می گیرد .
در دنیای صنعتی امروز ، حمل و نقل از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است و سالانه میلیون
ها تن کالا در نقاط مختلف کشور جابجا می گردد که این امر از چهار طرق حمل و نقل جاده ای ،
ریلی ، هوائی و دریایی صورت می گیرد . حمل و نقل هوائی عموما برای بارهای سبک و حساس
و گران قیمت و همچنین حمل و نقل دریایی صرفا در شمال و جنوب کشور انجام می شود و
بدینوسیله می توان گفت که عمومی ترین شیوه حمل و نقل در کشور جاده ای و ریلی است
بطوریکه سالانه حدود ۴۸۰ میلیون تن بار در کشور جابجا می گردد که سهم حمل و نقل ریلی از
آن ۱۱ درصد می باشد که با توجه بر آن اهمیت حمل و نقل ریلی مشخصمی گردد………..

طرح توجیهی تولید کامیون قطار

۵۶صفحه

۳۰۰۰تومان