به نام خدا

طرح توجیهی تولید چیپس سیب زمینی

خلاصه طرح
نام محصول چیپس سیب زمینی
ظرفیت پیشنهادي طرح سالیانه ۱۰۸۰ تن
موارد کاربرد خوراکی (تنقلات)
مواد اولیه مصرفی عمده سیب زمینی و روغن
۹۳۰۰۰ تن ( کمبود محصول ( سال ۱۳۹۰
اشتغال زایی ( نفر) ۴۱ نفر
۶۸۲۵ ( m زمین مورد نیاز (

چکیده
چیپس سیب زمینی عمدتا” به عنوان تنقلات و در مواردي به عنوان مکمل غذاهاي گوشتی مصرف
غذایی دارد. در حال حاضر در بازار ایران چیپس کالایی رقابتی است و شرکتهاي تولید کننده سعی دارند با ارائه
اشکال و طعم هاي جدید در بسته بندي هاي متنوع و تبلیغات فراوان، سهم بیشتري از بازار را به خود اختصاص
دهند. از اینرو محصول جدید باید توان رقابت با محصولات شناخته شده را داشته باشد.
از طرف دیگر تولید محصولی با کیفیت قابل عرضه در بازارهاي جهانی، مستلزم استفاده از مواد اولیه
مرغوب و مناسب فرآوري و ماشین آلات و تکنولوژي پیشرفته در کنار رعایت کامل استانداردهاي بین المللی
است. در اینصورت میتوان محصولی با کیفیت قابل عرضه در بازارهاي جهانی تولید کرد.

فهرست
عنوان صفحه
-۱ معرفی محصول ۱
-۱-۱ نام و کد محصول (آیسیک) ۱
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی ۱
-۱-۳ شرایط واردات ۲
-۱-۴ بررسی و ارائه استاندارد ۲
-۱-۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۶
-۱ توضیح موارد مصرف و کاربرد ۷ -۶
-۱-۷ بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۷
-۱-۸ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز ۸
-۱-۹ کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده

-۱ شرایط صادرات ۱۱ -۱۰
-۲ وضعیت عرضه و تقاضا
-۲-۱ بررسی وضعیت واحدهاي تولیدي فعال ۱۲
-۲-۲ بررسی وضعیت واحدهاي در دست اجرا ۱۲
-۲-۳ بررسی روند واردات از آغاز برنامه سوم توسعه ۱۳
-۲-۴ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم توسعه ۱۵
-۲-۵ بررسی روند صادرات از آغاز برنامه سوم توسعه ۱۵
-۲ بررسی نیاز به محصول تا پایان برنامه چهارم توسعه ۱۸ -۶
-۳ شرح فرآیند و تکنولوژیهاي تولید ۱۹
-۴ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهاي مرسوم ۳۰
-۵ بررسی حداقل ظرفیت اقتصادي و سرمایه گذازي ثابت ۳۱
-۶ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه

پیشنهاد منطقه مناسب اجراي طرح ۴۰
-۸ وضعیت تامین نیروي انسانی و اشتغال

-۹ بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت و سایر امکانات ۴۳
-۱۰ وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی ۴۷
-۱۱ تجزیه و تحلیل و جمع بندي و پیشنهاد در مورد احداث واحدهاي جدید ۴۸
مراجع

طرح توجیهی تولید چیپس سیب زمینی

۶۱صفحه

۳۰۰۰تومان