طرح توجیهی تولید پلیمرهاي رنگپذیر با نانوافزودنی هادرصنعت اتومبیل سازی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید پلیمرهاي رنگپذیر با نانوافزودنی هادرصنعت اتومبیل سازی

زنجیره ارزشرکن تجاري سازي پلیمرهاي رنگپذیر با نانو افزودنی ها
یک ساختار زنجیره ارزش براي به ثمر رسانی کاربردهاي فناوري نانو از مواد خام اولیه تا محصول
نهایی ضروري است. بخشهاي اصلی زنجیره ارزشعبارتند از:
نانومواد: نانومواد ساختارهاي مهندسی شده هدفمندي از مواد میباشند که حداقل یکی از ابعاد آنها زیر
100 نانومتر بوده و خصوصیات وابسته به اندازهاي را از خود نشان میدهند که در حداقل مقدار
فرآوري شدهاند. نانومواد خصوصیات منحصر به فردي از خود نشان میدهند که میتوان این
خصوصیات را به اندازه آنها نسبت داد. این مواد به خودي خود مفید نمیباشند؛ اما وارد محصولات
دیگر شده و باعثایجاد خصوصیات مطلوبمیگردند.
حدواسطهاي نانومقیاس: حدواسطهاي نانومقیاس محصولات میانی میباشند که یا از نانومواد استفاده
نموده و یا از مواد دیگري بهره میبرند تا ساختارهاي نانومقیاستولید کنند.محصولات توانمند شده توسط نانو: محصولات توانمند شده توسط نانو کالاهایی هستند که در انتهاي
زنجیره ارزشفناوري نانو از نانومواد یا حدواسطهاي نانومقیاسبهره بردهاند.
نانوابزارها: سه مرحله قبلی زنجیره ارزش در طول هم قرار میگیرند. نانومواد در حدواسطهاي نانو
مورد استفاده قرار میگیرند و این حدواسطها در ساخت محصولات توانمند شده به کار گرفته
میشوند. با این حال محققان و تولیدکنندگانی که در تمام این سه مرحله فعالیت میکنند، در
فعالیتهاي تحقیقاتی، توسعهاي و تولیدي خود، از بخش چهارم زنجیره ارزش یا نانوابزارها استفاده
میکنند که شامل تجهیزات و نرمافزارهاي اصلی میباشد که در تصویربرداري، دستکاري، و مدلسازي
مواد در مقیاس نانو مورد استفاده قرار میگیرند (همانند میکروسکوپهاي پروب پیمایشگر و
میکروسکوپهاي الکترونی)……

خلاصه طرح
نام محصول تولید پلیمرهاي رنگپذیر با
نانوافزودنیها
موارد کاربرد صنعتخودرو سازي
ظرفیت پیشنهادي طرح (تن) 250

زمین مورد نیاز (متر مربع) 500

محلهاي پیشنهادي براي احداث واحد فناورانه
پارك هاي علمی و فناوري پردیس،
آذربایجان شرقی، اصفهان، تربیت
مدرس، ارومیه، تهران، سمنان،
خراسان، فارس، قزوین، کرمان،
کرمانشاه، گیلان و مرکزي

طرح توجیهی تولید پلیمرهاي رنگپذیر با نانوافزودنی هادرصنعت اتومبیل سازی

46صفحه

3000تومان