طرح توجیهی تولید مکمل خوراک دام و طیور

به نام خدا

طرح توجیهی تولید مکمل خوراک دام و طیور

ظرفیت پیشنهادی طرح ٢۴٠٠٠ تن
موارد کاربرد مکمل خوراک دام و طیور
مواد اولیه مصرفی عمده جو , سبوس گ ندم , ضایعات گ ندم , کاه و
علوفه ,ملاس ,تفاله چغندر ,کنجاله پنبه
,ذرت ,اوره ,کربنات کلیسیم ,نمک ,انواع
ویتامین و م واد معدنی ,کی سله پروپیلن
,سایر افزودنی ها
کمبود محصول (پایان برنامه
چهارم) ١٠٠٠٠٠٠ تن
اشتغال زائی (نفر) ٣٢ نفر
زمین موردنیاز (متر مربع) ٧۵٠٠ متر مربع
زیر
بنا
اداری(مترمربع) ١۵٠ متر مربع
تولیدی(مترمربع) ١٠٠٠ متر مربع
انبار(مترمربع) ١٢٠٠ متر مربع
تاسیسات و
سایر(مترمربع) ١٠٠ متر مربع

طرح توجیهی تولید مکمل خوراک دام و طیور

۴۵صفحه

۳۰۰۰تومان