طرح توجیهی تولید مفتول و سیم و از طریق کشش

به نام خدا

طرح تولید مفتول و سیم از طریق کشش

خلاصه طرح
نام محصول تولید مفتول و سیم از طریق کشش
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۱۵۰۰ تن در سال
موارد کاربرد
تولید توری و فنس ·
ساخت قطعات صنعتی ·
ساخت محصولات ·
استفاده در ماشین ها ·
…. ·
مواد اولیه مصرفی عمده میلگرد فولادی
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) مازاد عرضه وجود دارد
اشتغال زایی (نفر) ۲۲
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۲۳۰۰

طرح حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید مفتول و سیم از طریق کشش میباشد.
این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق
، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهای لازم روی بازار آن
صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت و
نرمافزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهای اقتصادی و حجم سرمایهگذاری
مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه
مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی
با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای
توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد …..

طرح توجیهی تولید مفتول و سیم از طریق کشش

۴۸صفحه

۳۰۰۰تومان