طرح توجیهی تولید لعاب های با پخت بالا و فریت سفال

به نام خدا

طرح توجیهی تولید لعاب های با پخت بالا و فریت سفال

فریت
فریت بخش بزرگی ازهرسری مخلوط لعاب راتشکیل می دهد.فریت معمولا یک ترکیب سرامیکی است که پس
ازذوب،سردشده وبه تکه های شیشه ای تبدیل می گردد.
لعاب فریت شده بهترازلعاب خام قابل استفاده است و درنتیجه با دقت بیشتری می شودآن رابرای ظروف
طراحی کرد.چون لعاب فریت شده،مقدارزیادی ازگازهای نامطلوبی که بعضی ازمواداولیه درموقع پخت آزاد می
کند،بوسیله پیش ازذوب خارج کرده است،ایجادحباب نکرده وبرروی بیسکویت سرامیک،ناصافی ایجاد نمی کند .
همچنین عمل فریت کردن باعث کاهش انقباض لعاب درهنگام خشک شدن می شود.
تولید لعاب فریت معمولا به دوروش رایج انجام می شود:
.Batching -1
.Continuous -2

درروش نخست مواداولیه درداخل کوره دوارریخته و باحرارت معادل ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد طی چهارساعت ذوب
می شود.درطی این زمان کوره هرچندمرتبه خلاف ویا جهت عقربه های ساعت چرخیده می شود تاعمل اختلاط
به خوبی صورت گیردمجرای ورودی وخروجی یکی بوده وموادمذاب ازهمان مجرای ورودی مواداولیه تخلیه می
شود.
این کوره ها نیازبه کنترل چندانی ندارند.مهمترین فاکتورکنترل کننده دراین کوره ها،دما می باشد.که توسط
دوربین پیرومترصورت می گیرد.
درروش پیوسته،باتوجه به اهمیت کوره،کلیه فرآیندهای تولیدازمرحله انبارومواداولیه درسیلوتا تولید نهایی
بصورت تمام اتوماتیک انجام شد.می توان ازاتاق کنترل،کلیه فرآیندها رادرنظرگرفت .

خصوصیت این کوره ها،جریان مداوم وپیوسته مواداولیه طبق وزن لازم وخروج مداوم مذاب ازاین کوره می باشد.درنتیجه نیازتجهیزات
وکنترلهایی داریم که بتواند چنین فرآیندی راهدایت ومهیا نماید.
به طورکلی می توان این روش ساخت رابه ۴مرحله تقسیم نمود:
الف – انبارمواداولیه
ب- مخلوط کردن و آماده فرمول فریت (میکسر).
ج- گداخت مواداولیه برای تولیدفریت(کوره ذوب).
د- خنک کردن مذاب وبسته بندی.
الف) انبارمواداولیه
درچنین کارخانه ای انباررامی توان دونوع درنظرگرفت.
الف- انبارطولانی مدت: برای نگهداری مواداولیه بیش ازیکماه می باشد.
ب- انبارموقت: سیلوها که برای نگهداری مواداولیه درهنگام فرآیندپخت مورداستفاده قرارمی گیرد.
دراین بخش،هدف انتقال مواداولیه به سیلوها،ابتدای خط تولید فریت می باشد.مواداولیه ای که وارد کارخانه می
%۰/ شودمی توانندبصورت فله یابسته بندی انبارشوند،ولیکن رطوبت نسبی انبارمواداولیه نباید از ۵
تجاوزکند.موادفله ای نیازبه عملیات خاصی قبل ازانتقال ندارد،ولی موادداخل بسته بندی کیسه بایدخارج
شوند.این کارمی توانددستی ویاتوسط ماشین مخصوص صورت گیرد.
سیستم انتقال به داخل سیلوها معمولا توسط هوای فشرده انجام می شود .همچنین قبل ازورود مواداولیه به
سیلوها می توان،غربالهای خاصی راجهت کنترل بهتردانه بندی مواداولیه درنظرگرفت…..

خلاصه مشخصات طرح:
نام محصول: لعاب فریت
ویژگی محصول یا طرح: مقاومت ، شفافیت محصولات کاشی و سرامیک و چینی
ظرفیت پیشنهادی طرح: (تن) ۱۹,۰۰۰
موارد کاربرد: کارخانجات سفال و سرامیک
مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی): انواع کانیهای معدنی
– کمبود / مازاد محصول تا سال ۱۳۹۵: (عدد) ۶۴۲۶۰
اشتغالزایی :(نفر) ۱۶
زمین مورد نیاز:۸,۰۰۰ (۲m)

طرح توجیهی تولید لعاب های با پخت بالا و فریت سفال

۱۰۱صفحه

۳۰۰۰تومان