طرح توجیهی تولید اسپری حشره کش باظرفیت چهارمیلیون عدددرسال

به نام خدا

طرح توجیهی تولید اسپری حشره کش باظرفیت چهارمیلیون عدددرسال

فهرست مطالب
عنوان صفحه
۱- معرفي محصول ۴
۱- نام و كد محصول ۴ -۱
۲- شماره تعرفه گمركي ۵ -۱
۳- شرايط واردات ۶ -۱
۴- بررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المللي ۶ -۱
۵-بررسي قيمت ۷ -۱
۶- موارد مصرف و كاربرد ۷ -۱
۷- بررسي كالاهاي جايگزين ۷ -۱
۸- اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ۸ -۱
۹-كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول ۹ -۱
۱۰ -شرايط صادرات ۱۰ -۱
۲-وضعيت عرضه وتقاضا
۱- بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از گذشته تاکنون ۱۲ -۲
۲- بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا ۱۳ -۲
۳- بررسي روند واردات محصول ۱۵ -۲
۴- بررسي روند مصرف ۱۶ -۲
۵- بررسي روند صادرات محصول ۱۷ -۲
۶- بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات ۱۸ -۲
۳- شرح دقيق و جامع فرآيند ۱۹
۴- انتخاب فرآيند منتخب ۲۰
۵- بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي و شرايط عملكرد واحد

۶- برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت به تفکيک ريالي و ارزي ۲۱
۷- ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل تامين آن ۲۴
۸- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ۲۵
۹- وضعيت تامين نيروي انساني مورد نياز ۲۶
۱۰ – بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتي و ارتباطي ۲۷
۱۱ – وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ۲۷
۱۲ – تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهائي ۲۸
منابع و مراجع

خلاصه طرح
نام محصول اسپري حشره كش
ظرفيت پيشنهادي طرح ٣ ميليون عدد در سال
موارد كاربرد پاك سازي فضا از حشرات موذي
مواد اوليه مصرفي عمده حشره كش، سينرژيست، عطر، نفت سفيد، قوطي
٢١ ميليون عدد ( كمبود محصول (سال ١٣٩٢
اشتغال زايي (نفر) ٢٥ نفر
٤٠٠٠مترمربع زمين مورد نياز

طرح توجیهی تولید اسپری حشره کش باظرفیت چهارمیلیون عدددرسال

31صفحه

3000تومان