به نام خدا

طرح توجیهی تولید قرص قهوه

نام محصول قرص قهوه
ظرفیت پیشنهادي طرح ۳۰۰۰ تن
مواد اولیه (هزار ریال) ۲۵۰٫۵۰۰٫۰۰۰
اشتغال زایی ۱۱ نفر
زمین مورد نیاز(مترمربع) ۲۵۰۰

به دلیل خاصیت نشاط بخشی قهوه، ضد افسردگی است.
نوشیدن یک فنجان قهوه در بسیاري از مواقع سردرد شما را برطرف میکند.
قهوه به دلیل داشتن مادهاي به نام تانن از پوسیدگی دندان جلوگیري میکند.
تحقیقات ۹ ساله دانشمندان ژاپنی نشان میدهد مصرف منظم قهوه به دلیل دارا بودن اسید
کلروژونیک، خطر ابتلا به سرطان کبد را تا ۴۹ درصدو مصرف نامنظم قهوه می تواند خطر ابتلا به
سرطان کبد را تا ۲۹ درصد کاهش دهد.
محققان هلندي به این نتیجه رسیدند که نوشیدن یک فنجان قهوه در طی روز خطر ابتلا به دیابت
را کاهش میدهد. زیرا ترکیبات موجود در قهوه از جمله منیزیم و پتاسیم به سوخت و ساز قند در بدن
کمک میکند.
تحقیقات ، دو محقق ایرانی در آمریکا نشان دادهاست که بوییدن دانههاي قوه میتواند باعث بازگشت
اشتهاي از دست رفته پس از آشپزي شود. آنان معتقدند که مولکولهاي قهوه با حرکات جنبشی خاص
خود باعث جدا شدن مولکولهاي غذا از گیرندههاي بویایی بینی و بدین ترتیب باعث بازگشت اشتها
میشود.این دو محقق همچنین این روش را جهت افزایش سلامتی حیوانات در موسسههاي تحقیقاتی
پیشنهاد کرده اند

۴۸صفحه

۳۰۰۰تومان