طرح توجیهی تولید فورفورال از ضایعات کشاورزی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید فورفورال از ضایعات کشاورزی

نام محصول فورفورال
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۵۰۰ تن در سال
موارد کاربردی صنایع شیمیایی،دارویی، نفتی و کشاورزی
مواد اولیه مصرفی عمده پسماندهای زراعی- اسید سولفوریک- کربنات سدیم-آهک
اشتغال زایی (نفر) ۲۰
زمین مورد نیاز (متر مربع) ۵۰۰۰
اداری (مترمربع) ۲۰۰
آزمایشگاه (مترمربع) ۲۰۰
تولیدی (مترمربع) ۲۰۰۰
زیر بنا
انبار (مترمربع) ۱۰۰۰
میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی
پسماند کشاورزی( ۱۲۵۰۰ تن)-اسید سولفوریک( ۳۲۵ تن) –
کربنات سدیم( ۵ تن)- آهک( ۲۵۰ تن)(در صورت بازیابی
اسید استیک نیاز به آهک نمی باشد)
آب (مترمکعب) ۳۰۰۰۰
برق (کیلو وات ساعت) ۲۸۰۰۰۰
گاز (مترمکعب) ۳۰۰۰۰
گازوئیل(لیتر) ۱۵۰۰۰
بنزین (لیتر) ۶۰۰۰
میزان مصرف سالانه
یوتیلیتی
تلفن (پالس)۳۶۰۰۰۰

طرح توجیهی تولید فورفورال از ضایعات کشاورزی

۸۷صفحه

قیمت۳۰۰۰تومان