طرح توجیهی تولید فنر تخت اتومبیل

به نام خدا

طرح توجیهی تولید فنر تخت اتومبیل

فنر قسمتی از سیستم تعلیق می باشد که وزن خودرو را ساپورت کرده ، ارتفاع خودرو را در حد استانداردش ثابت
نگه داشته و ضربات جاده را نیز دفع می نماید .
فنرها که اغلب میله ها یا حلقه هاي فولادي انعطاف پذیري هستند ، به شاسی و اتاق خودرو اجازه می دهند تا
بدون اخلال در حرکت خودرو ، دست اندازها را یکی پس از دیگري پشت سر بگذارد .

در صورتی که خودرویی تنها مجهز به فنر باشد ، زمانی که باري اضافه بر روي فنرها اعمال شود یا وسیله نقلیه
با یک دست انداز روبرو شود ، فنر با جمع شدن آنرا جذب می نماید ، اما زمانی که یک فنر جمع می شود ،
مقداري انرژي در خود ذخیره می کند که براي تخلیه این انرژي ، فنر باز شده و انرژي وارده را به شکلی غیر
قابل کنترل رها می سازد و از آنجائیکه فیزیک یک فنر با نوسان و ارتعاش آمیخته است پس از باز شدن دوباره
جمع شده و سپس دوباره باز می شود ، و این حرکت تا زمان تخلیه کامل انرژي ادامه می یابد ، البته هر بار با
فرکانسی کمتر از بار قبل . این سیکل باعث جدا شدن چرخ از سطح جاده ، خارج کردن کنترل خودرو از دست
راننده و از بین بردن نرمی و راحتی سواري و ایجاد حالتی مشابه قایق سواري ، می گردد……….

نام محصول فنر تخت اتومبیل
ویژگی محصول یا طرح استفاده در انواع خودروهاي سواري و کشاورزي
ظرفیت پیشنهادي طرح (تن) 1100
موارد کاربرد سیستم تعلیق خودروها
7si65 ، 3cr55 ، 4crv مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی مواد فلزي ، 50
اشتغالزایی (نفر) 19
3.000 (2m) زمین مورد نیاز

96صفحه

3000تومان