طرح توجیهی تولید ظروف یکبارمصرف بطری پریفرم و PET

به نام خدا

طرح توجیهی تولید ظروف یکبارمصرف بطری پریفرم و PET

فهرست مطالب طرح:
١- معرفي محصول
١-نام و كد محصول
٢-شماره تعرفه گمركي
٣-شرايط واردات
٤-بررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المللي
٥-بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول
٦-موارد مصرف و كاربرد
٧-بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول
٨-اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز
٩-كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كنندهمحصول
١٠ – شرايط صادرات
٢-وضعيت عرضه وتقاضا
١- بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحد ها و
تعداد آنها و سطح تکنولوژي واحد هاي موجود، ظرفيت اسمي، عملي، علل عدم بهره برداري
کامل از ظرفيتها، نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشين آلات مورد استفاده در توليد
٢- بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجر ا( از نظر تعداد، ظرفيت،
محل اجرا، مي زان پيشرفت فيزيکي وسطح تکنولوژي آنها و سرمايه گذاري انجام شده اعم از
ارزي و ريالي و مابقي مورد نياز)
٣- بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ٨٥ (چقدر از کجا)
٤- بررسي روند مصرف از آغاز برنامه
٥- بررسي روند صادرات محصو ل از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ٨٥ و امکان توسعه
آن(چقدر به کجا صادر شده است)
٦- بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم
٣- بررسي اجمالي تکنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در کشور و مقايسه آن با ديگر کشورها.
٤- تعيين نقاط قوت و ضعف تکنولوژيهاي مرسوم(به شکل اجمالي) در فرآيند توليد محصول
٥- بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي شامل بر آورد حجم سرمايه گذاري ثابت به تفکيک ريالي و
ارزي
٦- ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل تامين آن از خارج يا داخل کش ور قيمت ارزي و ريالي
ان و بررسي تحولات اساسي در روند تامين اقلام عمده مورد نياز در گذشته و آينده
٧- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح
٨- وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال
٩- بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتي و ار تباطي( راه- راه آهن- فرودگاه-
بندر…) و چگونگي امکان تامين آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح
١٠ – وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني
١١ – تجزيه و تحليل و ارائه جمعبندي و پيشنهاد نهائي در مورد احداث واحد هاي جديد

خلاصه طرح
PET نام محصول پريفرم و بطري
ظرفيت پيشنهادي طرح:
٦٢٥ تن كه تمام ظرفيت واحد به بطري :PET بطري
اختصاص داده شده است PET
موارد كاربرد:
بطري نوشابه هاي گازدار، آب معدني، آب ميوه، مواد
غذايي، بطريهاي مواد شوينده و آرايشي و ساير
مواد اوليه مصرفي عمده
رول پلاستيک بسته بندی، ،PET پلی اتيلن ترفتالات
کيسه های پلاستيکی
( كمبود محصول (سال ١٣٩٠
١٠٢٠٠ تن :PET كمبود بطري
٣٠ هزار تن :PET مازاد پريفرم
اشتغال زايي (نفر): ٤٥ نفر
زمين مورد نياز:3500مترمربع

طرح توجیهی تولید ظروف یکبارمصرف بطری پریفرم و PET

58صفحه

3000تومان