طرح توجیهی تولید سیستمهاي تولید همزمان برق و حرارت بر مبناي میکروتوربینهاي گازي

به نام خدا

طرح توجیهی تولید سیستمهاي تولید همزمان برق و حرارت بر مبناي میکروتوربینهاي گازي

سیستمهاي تولید همزمان شامل چندین دستگاه عمده و بسیاري اجزاء کوچکتر می باشن د. این
دستگاهها عبارتند از:
محركهاي اولیه ·
تجهیزات الکتریکی ·
دستگاههاي بازیابی حرارت ·
چیلرهاي جذبی ·
محركهاي اولیه شامل دستگاههایی هستند که انرژي سوخت را به قدرت محور چرخنده تبدیل کرده
تا ژنراتورهاي برقی را به حرکت درآورند.
محركهاي اولیه که غالباً در سیستمهاي تولید همزمان استفاده میشوند عبارتند از: توربین هاي
بخاري ، توربینهاي گازي و موتورهاي رفت و برگشتی. تفاوت عمده بین محركهاي اولیه (ال ف) ابتدا در
سوختهایی است که آنها استفاده میکنند، و دیگر اینکه (ب) در فرآیند احتراق آنها و راندمان حرارت کلی،
نوع، مقدار و درجه حرارت انرژي دفع شده میباشد.
در سه دسته کلی بر اساس نوع محرك اولیه آن تقسیمبندي میشوند که هر دسته CHP سیستم هاي
شامل مجموعههایی میباشد.
سیلندر پیستونی ·
توربینی ·
پیل سوختی

توضیح موارد مصرف و کاربرد:
در واحدهایی که به طور همزمان به حرارت و توان نیاز دارند، پتانسیل ایجاد تولید همزمان وجود دارد.
البته در صورتیکه سیستم مصرف انرژي داراي خصوصیاتی باشد که در زیر به آنها اشاره شده است، صرفه-
جویی قابل توجهی در هزینه انرژي بدست میآید و سیستم تولید همزمان جذابتر و مقرون به صرفهتر
خواهد بود.
مشخصات یک سیستم ایدهآل براي نصب و اجراي تولید همزمان:
نیاز حتمی به توان الکتریکی o
افزونی موارد استفاده از انرژي حرارتی نسبت به انرژي الکتریکی o
الگوهاي بار پایدار و ثابت انرژي الکتریکی و حرارتی o
طولانی بودن ساعات بهرهبرداري فرآیند o
قیمت بالاي برق شبکه یا عدم دسترسی به شبکه o
انرژي حرارتی تولیدي در سیستم تولید همزمان در موارد زیر قابل استفاده میباشد:
خشک کردن، پیشگرم نمودن، تولید بخار فرآیند، محرك تجهیزات بازیافت حرارت و تولید آب سرد، آب
گرم، سیال داغ و غیره.
بعضی از دامنههاي کاربرد کاملاً مؤثر سیستم تولید همزمان عبارتند از:……

نام محصول سیستمهاي تولید همزمان برق و حرارت
موارد کاربرد واحدهایی که به طور همزمان به حرارت
و برق نیاز دارند
ظرفیت پیشنهادي طرح (کیلو وات) 22500
عمده مواد اولیه مصرفی میکروتوربین، تجهیزات حرارتی،
کمپرسور، تجهیزات جانبی الکتریکی
میزان مصرف سالیانه مواد اولیه (تن) —
اشتغالزایی (نفر)16

زمین مورد نیاز (متر مربع) 3000

طرح توجیهی تولید سیستمهاي تولید همزمان برق و حرارت بر مبناي میکروتوربینهاي گازي

70صفحه

3000تومان