به نام خدا

طرح توجیهی تولید ریخته گري تحت فشار آلومینیوم

فهرست
۱ – معرفی محصول
۲ ( -۱ -۱ نام و کد محصولات (آیسیک
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
-۱-۳ شرایط واردات محصول
-۱-۴ بررسی و ارائه استانداردهاي موجود در محصول ( ملی یا بین المللی )
-۱-۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
-۱-۶ معرفی موارد مصرف و کاربرد
-۱-۷ بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
-۱-۸ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز
-۱-۹ کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
-۱-۱۰ شرایط صادرات
۲ – وضعیت عرضه و تقاضا
-۲-۱ بررسی ظرفیت بهرهبرداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون
-۲-۲ بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا
-۲-۳ بررسی روند واردات محصول

بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون
-۲-۵ بررسی روند صادرات محصول
-۲-۶ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم
-۳ بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن
با دیگر کشورها
-۴ تعیین نقاط قوت وضعف تکنولوژيهاي مرسوم در فرایند تولید محصول
-۵ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمایه ثابت مورد
انتظار
-۶ برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و منابع تامین آن
-۷ پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح
-۸ وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال
-۹ بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی
-۱۰ وضعیت حمایتهاي اقتصادي و بازرگانی
-۱۱ تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید

طرح توجیهی تولید ریخته گري تحت فشار آلومینیوم

۶۱صفحه

۳۰۰۰تومان