طرح توجیهی تولید رنگهای پودری

به نام خدا

طرح توجیهی تولید رنگهای پودری

* مزایای استفاده از رنگ های پودری:
مزیت های آشکاری در روش پوشش دهی پودری در مقایسه با پوشش دهی با رن گ های مایع با پایه ی حلال
وجود دارد که از آن جمله م یتوان به موارد زیر اشاره نمود:
-۱ مواد پوشش دهی پودری به شکل آماده برای استف اده توسط کاربردریافت می شوند (بدون نیاز به
هیچگونه عملیات آماده سازی نظیر اضافه کردن حلال یا تنظیم ویسکوزیته ) بنا براین تمام متغیر های مربوط
به عملیات مخلوط کردن در پوشش های مایع خذف می شود. در رنگ های پودری حذف چنین مراحلی (آماده
سازی اولیه ) به معنی صرفه جویی در وقت و تجهیزات بوده که در نهایت افزایش کیفیت را به همراه خواهد
داشت.
-۲ محفظه های اسپری را می توان با یک جت ساد ه ی هوا تمیز کرد برخلاف روش مایع که به دلیل وجود
حلال های مضر این امکان وجود ندارد . در حین تمیز کردن سیستم اعمال رنگ، مواد زائد کمی ایجاد می شود
و نیز در این فرایند حلالی مورد استفاده قرار نم یگیرد.
-۳ از اینجا که در روش پودری مطلقاً هیچ حلالی استفاده نم ی شود، در نتیجه نیازی به تجهیزات گرانقیمت
کنترل آلودگی هوا وجود ندارد (حذف منطقه تبخیر حلال، کاهش خطر آتش سوزی، کاهش آلودگی زیست
محیطی). طبیعتاً عدم وجود حلال ها خطرات آتش سوزی در کارگاه های رنگ آمیزی با رنگ مایع را از بین
رنگ های پودری «۱۳۸۷» فصل دوم/ معرفی محصول
۹
می برد، بنا بر این از ایمنی بالایی برخوردار است . رنگ های پودری حاوی مقادیر بسیار کمی مواد فرار می
باشند که از لحاظ کاهش آلودگی هوای محیط اعمال رنگ و تمیزی محیط کار حائز اهمیت است.
-۴ در روش های پودری بازده مصرف مواد بالا می باشد. با سیستم های بازیافت پودر می توان پودر های اضافی
را جمع آوری و مجدداً استفاده نمود در حالی که رنگ های مایع قابلیت بازیابی ندارند . تقریباً ۴۰ درصد
رنگ های مایع را حلال تشکیل می دهد که در طی فرایند توس ط هوا از محیط خارج شده به هدر م ی رود.
۲۰ درصد رنگ نیز طی اعمال رنگ بر روی قطعه به هدر م ی رود. در رن گهای پودری – همچنین به میزان ۲۵
حلالی مورد استفاده قرار نم ی گیرد، بنابراین میزان هدرروی رنگ به میزان ۲ تا ۳ در صد بالای نشست رنگ
برروی قطعه باعث کاهش هزین ه های رنگ آمیزی می شود. در صورتی که سیستم اعمال رنگ پودری به
درستی نصب شده باشد تقریباً تمام رنگی که بر روی قطعه ننشسته است را می توان جمع آوری و دوباره
مصرف نمود که این مسئله از لحاظ زیست محیطی و اقتصادی قابل ملاحظه است.
-۵ مزیت اصلی رنگ پودری پوشش داده شده ر وی قطعات، توانایی آن در رسیدن به ضخامت مورد نیاز مؤثر
با یکبار پاشش و بدون هیچ مشکل شره یا ورآمدگی رنگ می باشد . در انتخاب ضخامت رنگ مورد نظر
بایستی هدفی را که از دنبال می شود در نظر داشت . اگر هدف داشتن یک قطعه دی الکتریک یا فوق العاده
مقاوم به خوردگی است م ی توان ضخامتی تا ۳۷۵ میکرون در نظر داشت یا اگر بدنبال یک لایه ی نازک کمتر
از ۲۵ میکرون هستیم (برای کارهایی که این ضخامت را لازم می دانند) باز هم مشکلی وجود ندار د . می توان
گفت محدوده اصلی ضخامت رنگ قابل اعمال توسط رنگ پودری بین ۳۵ تا ۷۵ میل (هر میل برابر اس ت با
۲۵/۴ میکرون ) دست یافت . در رنگ مایع ممکن است به ۲تا ۳ بار پوشش دهی برای رسیدن به این ضخامت
نیاز باشد و در نتیجه وقتی به ضخامت های بیشتر برای فیلم رنگ نیاز باشد، زمان فرایند و هزینه ی آن به
شدت افزایش پیدا می کند.
در رنگ های پودری هیچگونه رنگ آستری مورد نیاز نمی باش د. یک لایه رنگ پودری بر روی قطعه م ی تواند
یک فیلم با زخامت ۱۰۰ میکرون را نیز ایجاد کند . پخت بعد از اعمال رنگ نیز تنها یک مرتبه مورد نیاز
است. مراحل زیر اکثر رن گهای مایع مورد نیاز م یباشد:
پخت → رنگ نهایی → پخت → رنگ میانی → پخت → رنگ اولیه
با استفاده از رن گهای پودری م یتوان این فرآیند چند مرحل های و چند لای ه بودن رنگ را حذف نمود.

طرح توجیهی تولید رنگهای پودری
۴۹صفحه

۳۰۰۰تومان