طرح توجیهی تولید خوراك دام از باگاس

به نام خدا

طرح توجیهی تولید خوراك دام از باگاس

باید توجه داشت که برخی از مواد غذایی براي دسته اي از دامها می تواند غذایی کامل
باشد، درصورتی که براي گروهی دیگر این طورنیست. مثلاً شیر براي گوساله شیرخوار
غذاي کاملی است ولی ازیک سن معین به بعد این غذا به تنهایی نمی تواند تمام
احتیاجات حیوان را برآورده سازدویا میش ها دردوره بارداري به مواد غذایی بیشتري
احتیاج دارند. غذاي نامناسب وناکافی اثرات نامطلوب روي میش ها و بره ها می گذارد،
زیرا احتیاجات غذایی جنین ازطریق غذاي مادر تامین می گردد وکمبود مواد غذایی
مخصوصاً دراواخر دوره آبستنی موجب تولید بره هاي لاغر وضعیف می گردد وخوراك
مناسب باعث رشد سریع بره ها یا گوساله ها می شود. همچنین درپرواربندي، دامها
احتیاج به غذاهاي متراکم و مقوي دارند تا اضافه وزن آنها مقرون به صرفه اقتصادي باشد.
براي حداکثر تولید شیر ، تغذیه دامها با علوفه وکنسانتره به همراه یکدیگر لازم بوده و
مکمل هم عمل می کنند.
به طور کلی براي تامین نیازهاي غذایی دامها باید احتیاجات آنها را درمراحل مختلف
زندگی مثل مرحله خشک بودن، مراحل مختلف آبستنی، مرحله شیرواري، مرحله
شیرخوارگیبره ها وگوساله ها تامین نمود.

به نظر می رسد که درکشورما تولید یک لیتر شیر از علوفه، گران تر از تولید یک لیتر شیر
با کنسانتره باشد، زیرا انرژي علوفه کمتر ازغلات است و ازطرفی کیفیت علوفه درکشور
پایین است. البته باید توجه داشت که تولید شیر به عوامل مختلفی بستگی داردکه
مدیریت تغذیه قسمتی ازاین عوامل است.
امروزه درعمل ثابت شده است پرواربندي دام با استفاده ازمواد کنسانتره، سود بیشتري را
نسبت به چرا بردن دام نصیب دامداران می کند.
دامدران عزیز می دانند که علوفه هاي خشبی مخصوصاً آن دسته که داراي فیبر بیشتري
هستند ، به دلیل قابلیت هضم کمتر، مدت زمان بیشتري درشکمبه مانده و برروي مقدار
تولید شیر یا گوشت اثر منفی می گذارند ومقدار تولید را کاهش می دهند. هر چند که
براي تولید شیر با کیفیت مناسب وحفظ سلامتی دام بایستی ازعلوفه هاي خشبی نیز
درجیره روزانه دام استفاده کرد، اما کنسانتره، درمقایسه با علوفه خشبی ازقابلیت هضم
بسیار بالایی برخوردار است ودرجایی که کمیت و کیفیت علوفه هاي خشبی درحد پایین
است براي تولید بیشتر وداشتن دام سالمتر، مصرف کنسانتره دامی امري ضروري می باشد.
-1 بررسی کالاهاي جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول -7
دام براي تولید مناسب به مجموعه اي از مواد غذایی نیاز دارد و بدیهی است که تمامی
مواد غذایی مورد نیاز دریک نوع علوفه بطور کامل یافت نمی شود لذا براي برطرف کردن
این کمبود ها تعدادي از مواد غذایی با یک ترکیب معین و مقدار مشخص پس از آسیاب

کردن با هم مخلوط و خوراك فشرده شده جدیدي که اصطلاحاً کنسانتره نامیده می شود
تولید می گردد تا حداقل نیاز و احتیاجات نگهداري و تولید را در دام تامین نماید. به
عبارت دیگر کنسانتره یا غذاي متعادل ترکیبی از تعدادي مواد غذایی است که قادر است
همه عناصر و مواد ضروري بدن دام را به اندازه کافی تامین کند.
در دنیا بیش از 15000 نوع مواد علوفه اي موجود است که بخش هایی ازآن در تشکیل
کنسانتره نقش داشته.
-1 اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز -8
در دنیا جیره متعادل یا کنسانتره با آگاهی از میزان احتیاجات دام و ترکیب مواد مغذي
تشکیل دهنده آن تهیه می گردد. لذا جیره متعادل به مقدار کافی انرژي و پروتئین مورد
نیاز دام را تامین می کند و همچنین خوش خوراك و داراي قابلیت هضم بسیار بالا می
باشد. این محصول داراي کلیه عناصر معدنی و ویتامین هاي مورد احتیاج دام به میزان
مورد نیاز می باشد و عاري از عناصر مضر و مواد سمی براي بدن دام می باشد. قیمت تمام
شده خوراك دام آماده از نظر اقتصادي قابل برگشت بوده، به عبارت دیگر قیمت این
محصول از قیمت موادي که دام تولید می کند، کمتر بوده و سود کافی را براي دامدار
بوجود می آورد.
جیره متعادل یا کنسانتره، مطابق اصول بهداشتی تهیه شده و به سلامت دام خللی وارد
نکرده و بویژه طعم و بوي شیر وگوشت را نامطلوب نمی سازد. براي رسیدن به ظرفیت
تولیدي دامها، بخصوص دامهاي اصیل و پرمحصول ، استفاده از علوفه اي که بتواند
جوابگوي نیاز هاي دام باشد، بشدت موثر می باشد، بطوري که حتی دامدارانی که شناخت
کافی ازمسائل تغذیه دام ندارند، کاملاً این نیاز را درك نموده و اکثراً با کنجکاوي فراوان

درصدد کشف علل موفقیت دامدارانی هستند که درزمینه تولیدات دامی موفق بوده و
توانسته اند با تغذیه صحیح دام به حداکثر بهره وري دست یابند.

خلاصه طرح
نام محصول خوراك دام از باگاس
موارد کاربرد خوراك جهت تغذیه دام
ظرفیت پیشنهادي: 20000 تن
عمده مواد اولیه: باگاس، ملاس، جو، کنجاله، سبوس،
اوره، نمک و …
سرمایه گذاري ثابت: 21543.4 میلیون ریال
سرمایه در گردش: 13975.3 میلیون ریال
زمین مورد نیاز: 5000 متر مربع

طرح توجیهی تولید خوراك دام از باگاس

72صفحه

3000تومان