طرح توجیهی تولید تونر چاپگر Toner Printer

به نام خدا

طرح توجیهی تولید تونر چاپگر Toner Printer

فهرست مطالب
عنوان صفحه
1. مقدمه
2. معرفي محصول
2 ( 1-2 . نام و كد محصول (آيسيك 3
2-2 . شماره تعرفه گمركي
3-2 . شرايط واردات
4-2 . استاندارد ملي و بين المللي
5-2 . بررسي و ارايه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد
6-2 . توضيح موارد مصرف و كاربرد
7-2 . بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن
8-2 . اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز
9-2 . شرايط صادرات
3. بررسي بازار
1-3 . بررسي ظرفيت واحدهاي فعال توليدي
2-3 . بررسي وضعيت طرحهاي جديد
3-3 . واردات
4-3 . صادرات
5-3 . مصرف
4. مطالعات فني و تكنولوژيك ي
1-4 . بررسي اجمالي تكنولوژي و روش توليد و عرضه
2-4 . تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي مرسوم در
3-4 . فرآيند عملكرد تونر در چاپگرها
4-4 . ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و
5-4 پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح
6-4 . وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال
7-4 . بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت
8-4 . وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني
5. مطالعات مالي -اقتصادي
1-5 . بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي
2-5 . پيش بيني برنامه توليد و فروش
3-5 . برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت
. حمايت تعرفه گمركي و مقايسه با تعرفه هاي جهاني
5-5 . حمايت هاي مالي (واحدهاي موجود و طرح ها)، بانك ها
6-5 . چشم انداز ساختار گروه فعاليت هاي بخش صنعت
6. تجزيه و تحليل و ارايه جمع بندي و پيشنهاد نهاي ي

طرح توجیهی تولید تونر چاپگرToner Printer

40صفحه

3000تومان