به نام خدا

طرح توجیهی تولید تونر چاپگر Toner Printer

فهرست مطالب
عنوان صفحه
۱٫ مقدمه
۲٫ معرفي محصول
۲ ( ۱-۲ . نام و كد محصول (آيسيك ۳
۲-۲ . شماره تعرفه گمركي
۳-۲ . شرايط واردات
۴-۲ . استاندارد ملي و بين المللي
۵-۲ . بررسي و ارايه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد
۶-۲ . توضيح موارد مصرف و كاربرد
۷-۲ . بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن
۸-۲ . اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز
۹-۲ . شرايط صادرات
۳٫ بررسي بازار
۱-۳ . بررسي ظرفيت واحدهاي فعال توليدي
۲-۳ . بررسي وضعيت طرحهاي جديد
۳-۳ . واردات
۴-۳ . صادرات
۵-۳ . مصرف
۴٫ مطالعات فني و تكنولوژيك ي
۱-۴ . بررسي اجمالي تكنولوژي و روش توليد و عرضه
۲-۴ . تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي مرسوم در
۳-۴ . فرآيند عملكرد تونر در چاپگرها
۴-۴ . ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و
۵-۴ پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح
۶-۴ . وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال
۷-۴ . بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت
۸-۴ . وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني
۵٫ مطالعات مالي -اقتصادي
۱-۵ . بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي
۲-۵ . پيش بيني برنامه توليد و فروش
۳-۵ . برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت
. حمايت تعرفه گمركي و مقايسه با تعرفه هاي جهاني
۵-۵ . حمايت هاي مالي (واحدهاي موجود و طرح ها)، بانك ها
۶-۵ . چشم انداز ساختار گروه فعاليت هاي بخش صنعت
۶٫ تجزيه و تحليل و ارايه جمع بندي و پيشنهاد نهاي ي

طرح توجیهی تولید تونر چاپگرToner Printer

۴۰صفحه

۳۰۰۰تومان