به نام خدا

طرح توجیهی تولید توري فلزي

خلاصه طرح
نام محصول تولید توري فلزي
ظرفیت پیشنهادي طرح (ظرفیت عملی) ۱۹۵۰ تن در سال
موارد کاربرد
بسته بندي برخی مواد ·
استفاده در پشت گچ بري ها و گچ کاري هاي ساختمان ·
استفاده در حصارها و محافظت ها ·
استفاده در درب و پنجره ·
استفاده در دیوارهاي کاذب ·
…. ·
مواد اولیه مصرفی عمده سیم فولادي
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) مازاد عرضه وجود دارد
اشتغال زایی (نفر) ۲۲
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۲۳۰۰

فهرست صفحه
مقدمه ۱
۱ – معرفی محصول ۲
۲ ( -۱ نام و کد محصولات (آیسیک ۳ -۱
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی ۳
-۱-۳ شرایط واردات محصول ۴
-۱-۴ بررسی و ارائه استانداردهاي موجود در محصول ( ملی یا بین المللی ) ۴
-۱-۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۴
-۱-۶ معرفی موارد مصرف و کاربرد ۵
-۱-۷ بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

-۱-۸ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز ۶
-۱-۹ کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول ۶
-۱-۱۰ شرایط صادرات ۶
۲ – وضعیت عرضه و تقاضا ۸
-۲-۱ بررسی ظرفیت بهرهبرداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون ۸
-۲-۲ بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا ۱۳
-۲-۳ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنام ه سوم

بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون ۱۷
۱۸ -۲-۵ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم
-۲-۶ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم ۱۹
-۳ بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن
با دیگر کشورها
۲۲
-۴ تعیین نقاط قوت وضعف تکنولوژيهاي مرسوم در فرایند تولید محصول ۲۳
-۵ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمایه ثابت مورد
انتظار
۲۳
-۶ برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و منابع تامین آن ۳۰
-۷ پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح

وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال ۳۶
-۹ بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی ۳۷
-۱۰ وضعیت حمایتهاي اقتصادي و بازرگانی ۳۹
-۱۱ تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید

محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید توري هاي فلزي میباشد.
توري هاي فلزي ، منسوج هاي مشبک می باشند که از سیم فلزي بافته می شود . تو ري ها
داراي انواع مختلف می باشند که این تنوع در ارتباط با ابعاد چشمه تور و همچنین قطر سیم بکار
رفته در بافت آن ، پوشش سطح سیم و در نهایت طرح بافت می باشند .
توري ها عموما در عرض ۲ متر و به طول نا محدود ساخته شده و به شکل توپ در بازار
عرضه می گردد .
از نقطه نظر تنوع ، توري هاي فلزي را می توان به صورت زیر طبقه بندي کرد :
توري هاي فلزي استاندارد ·
توري هاي فلزي مرغی

توري هاي فلزي سرند ·
توري هاي فلزي مخصوصساختمان ·
هر کدام از توري هاي فوق بر اساس موارد کاربرد تولید و مورد استفاده قرار می گیرند که در
ادامه توضیح لازم در مورد آنها ارائه خواهد شد .

معرفی موارد مصرف و کاربرد محصولات
توري ها بعنوان محصولات مورد استفاده براي حصار ک شی ، بسته بندي ، حفاظت ، پرکننده
در دیوارهاي کاذب و در بسیاري از صنایع مختلف داراي کاربرد هستند .
ذیلا برخی موارد کاربرد عمده فهرست گردیده است .
بسته بندي برخی مواد ·
استفاده در پشت گچ بري ها و گچ کاري هاي ساختمان ·
استفاده در حصارها و محافظت ها ·
استفاده در درب و پنجره ·
استفاده در دیوارهاي کاذب ·
استفاده در ساخت سرند ها ·
استفاده در ساخت فیلترها…..

طرح توجیهی تولید توري فلزي

۴۵صفحه

۳۰۰۰تومان