به نام خدا

طرح توجیهی تولید توري فلزي

خلاصه طرح
نام محصول تولید توري فلزي
ظرفیت پیشنهادي طرح (ظرفیت عملی) 1950 تن در سال
موارد کاربرد
بسته بندي برخی مواد ·
استفاده در پشت گچ بري ها و گچ کاري هاي ساختمان ·
استفاده در حصارها و محافظت ها ·
استفاده در درب و پنجره ·
استفاده در دیوارهاي کاذب ·
…. ·
مواد اولیه مصرفی عمده سیم فولادي
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) مازاد عرضه وجود دارد
اشتغال زایی (نفر) 22
زمین مورد نیاز (مترمربع) 2300

فهرست صفحه
مقدمه 1
1 – معرفی محصول 2
2 ( -1 نام و کد محصولات (آیسیک 3 -1
-1-2 شماره تعرفه گمرکی 3
-1-3 شرایط واردات محصول 4
-1-4 بررسی و ارائه استانداردهاي موجود در محصول ( ملی یا بین المللی ) 4
-1-5 بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 4
-1-6 معرفی موارد مصرف و کاربرد 5
-1-7 بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

-1-8 اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز 6
-1-9 کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول 6
-1-10 شرایط صادرات 6
2 – وضعیت عرضه و تقاضا 8
-2-1 بررسی ظرفیت بهرهبرداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون 8
-2-2 بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا 13
-2-3 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنام ه سوم

بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون 17
18 -2-5 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم
-2-6 بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم 19
-3 بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن
با دیگر کشورها
22
-4 تعیین نقاط قوت وضعف تکنولوژيهاي مرسوم در فرایند تولید محصول 23
-5 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمایه ثابت مورد
انتظار
23
-6 برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و منابع تامین آن 30
-7 پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح

وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال 36
-9 بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی 37
-10 وضعیت حمایتهاي اقتصادي و بازرگانی 39
-11 تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید

محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید توري هاي فلزي میباشد.
توري هاي فلزي ، منسوج هاي مشبک می باشند که از سیم فلزي بافته می شود . تو ري ها
داراي انواع مختلف می باشند که این تنوع در ارتباط با ابعاد چشمه تور و همچنین قطر سیم بکار
رفته در بافت آن ، پوشش سطح سیم و در نهایت طرح بافت می باشند .
توري ها عموما در عرض 2 متر و به طول نا محدود ساخته شده و به شکل توپ در بازار
عرضه می گردد .
از نقطه نظر تنوع ، توري هاي فلزي را می توان به صورت زیر طبقه بندي کرد :
توري هاي فلزي استاندارد ·
توري هاي فلزي مرغی

توري هاي فلزي سرند ·
توري هاي فلزي مخصوصساختمان ·
هر کدام از توري هاي فوق بر اساس موارد کاربرد تولید و مورد استفاده قرار می گیرند که در
ادامه توضیح لازم در مورد آنها ارائه خواهد شد .

معرفی موارد مصرف و کاربرد محصولات
توري ها بعنوان محصولات مورد استفاده براي حصار ک شی ، بسته بندي ، حفاظت ، پرکننده
در دیوارهاي کاذب و در بسیاري از صنایع مختلف داراي کاربرد هستند .
ذیلا برخی موارد کاربرد عمده فهرست گردیده است .
بسته بندي برخی مواد ·
استفاده در پشت گچ بري ها و گچ کاري هاي ساختمان ·
استفاده در حصارها و محافظت ها ·
استفاده در درب و پنجره ·
استفاده در دیوارهاي کاذب ·
استفاده در ساخت سرند ها ·
استفاده در ساخت فیلترها…..

طرح توجیهی تولید توري فلزي

45صفحه

3000تومان