طرح توجیهی تولید ترشی ماهی49صفحه

به نام خدا

طرح توجیهی تولید ترشی ماهی

رئوس مطالب
1 1- 1 – نام آيسيك(نام و کد محصولات )آيسيك(
2 1- 1 – شماره گمرکيشماره تعرفه گمرکي
3 1- 1 – شرايط وارداتشرايط واردات
4 1- 1 – بررسي استانداردبررسي و ارائه استاندارد
5 1- 1 – بررسي محصولبررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول
6 1- 1 – معرفي کاربردمعرفي موارد مصرف و کاربرد
7 1- 1 – بررسي محصولبررسي کالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول
8 1- 1 – بررسي اسبررسي اهميت اس تراتژيكي امروزتراتژيكي کالا در دنياي امروز
9 1- 1 – کشورهاي محصولکشورهاي عمده توليدکننده و مصرف کننده محصول
11
1- 1 – معرفي صادراتمعرفي شرايط صادرات

در حال حاضر انراع ترشي در كشرر ترليد و به مصرف مي رسد و لذا بازار اين محصرلات از رونق وربي
برورردار است .
محصرل مررد بررسي طرح حاضر ، ترشي ماهي است . اين كالا هنرز ترليد تجواري نداشوته و صورفا در
سطح ترليد وانگي و انه در بروي استان هاي كشرر معيرل مي باشد . لذا در اين طرح در نظور اسوت
ترليد انبره ان مطابق فرمرل ساوت صنعتي انجام و در نهايت به بازار عرضه گردد .

مصرف ترشي ماهي با بسياري از غذاها بخصرص غذاهاي گرشتي كاملا مطلرب برده و به نظر مي رسود
كه بازار پسندي وربي براي ان وجرد داشته باشد

ترشي ماهي هيانند ساير ترشي ها به عنران غذا يا به عبارت بهتر دسر و هيراه غذاي انسان مررد
استداده قرار مي گيرد كه ذيلا فهرست كاربردهاي ان اراهه شده است .
مصرف غذايي انسان به صررت مستقي و يا هيراه ساير ترشي ها
مصرف در ترليد بروي غذاهاي اماده و غير اماده به عنران مراد اوليه
هيانطرريكه پيشتر نير عنران گرديد ، ترشي ماهي بر حس ماده اوليه مررد استداده در ترليد ان ، از
عطر و طع نسبتا متداوتي با ساير ترشي ها برورردار است . لذا معيرلا در زمان انتخاب براي مصرف ،
ترجه به ان از سري مشتري صررت مي گيرد…..

نام محصول
ترشی ماهی
ویژگی محصول یا طرح
ایجاد بازار داخل
ظرفيت پيشنهادی طرح
055 تن
موارد کاربرد
مصرف در کنار غذا
مواد اوليه اصلی
ماهی
محل تامين مواد اوليه
داخل کشور
کمبود محصول در سال 5930
3500 تن
اشتغالزایی
50 نفر
زمين مورد نياز
5555 متر مربع

طرح توجیهی تولید ترشی ماهی

49صفحه

3000تومان