طرح توجیهی تولید بیولوژیک پنی سیلین جی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید بیولوژیک پنی سیلین جی

معرفی محصول
آنتی بیوتیکها از مهمترین داروهاي ضد باکتریایی میباشند که در درمان بیماريهاي مختلف انسان و
دام به کار میروند. طبق تعریف اولیهاي که ارائه شده، آنتیبیوتیکها موادي هستند که توسط
میکروارگانیسمها تولید شده و اثر مهاري یا تخریبی خود را روي سایر میکروارگانیسمها ظاهر میسازند.
تقسیمبندي آنتیبیوتیکها از نظر منشا:
-1 منشا طبیعی
– کپکها، مانند: پنیسیلینهاي طبیعی و گریزئوفولوین
– قارچهاي پست، مانند: استرپتو مایسین، کلرتتراسیکلین، اکسی تتراسیکلین، اریترومایسین،
نئومایسین، نیستاتین و سفالوسپورین
– باکتريها، مانند: باسیتراسین، پلیمیکسینها و تایروتریسین
-2 منشا نیمه ساختگی
– مانند: اگزاسیلین، گلوگزاسیلین، آمپی سیلین، دي هیدرواسترپتومایسین، تتراسیکلین
-3 منشا ساختگی
– مانند: کلرامفنیکل و رولی تتراسیکلین
باکتریو ساید: به نوعی از آنتیبیوتیکها گفته میشود که با عملکرد خود باعث مرگ باکتري و یا
میکروارگانیسم میشوند مانند: آمینو گلیکوزیدها (مثل: جنتا مایسین و استرپتومایسین)، سفالوسپورین
(مثل: اکسنل) ، انروفلوکسازین، انواع پنیسیلینها، سولفادیازین + تري متوپریم (مثل: پانتریسول)
باکتریو استاتیک: به نوعی از باکتري گفته میشود که باعث توقف رشد میکروارگانیسم میگردد. مانند:
انواع تتراسیکلینها، سولفامیدها (مثل: سولفادیمیدین)، ماکرولیدها (مثل: تایلوزین) فلورفنیکل،
لینکومایسین و اسپکتینومایسین (مثل: لینکو اسپکتین)
مصرف همزمان آنتیبیوتیکهاي باکتریو استاتیک و باکتریو ساید اثر آنتاگونیستی یا متضاد دارند و
مصرف همزمان آنتیبیوتیکهاي باکتریو استاتیک یا باکتریوساید اثر سینرژیسمی یا همافزایی دارند……..

نام محصول پنیسیلین جی
موارد کاربرد درمان انواع بیماريها
34/ ظرفیت پیشنهادي طرح (تن) 4
عمده مواد اولیه مصرفی گلوکز، شربت ذرت، سولفات آمونیم، سدیم
فنیل استات، پتاسیم ديهیدروژن فسفات
13/ میزان مصرف سالیانه مواد اولیه (تن) 9
کمبود محصول در سال 1390 (تن)
اشتغالزایی (نفر) 40

زمین مورد نیاز (متر مربع) 3000

طرح توجیهی تولید بیولوژیک پنی سیلین جی

44صفحه

3000تومان