به نام خدا

طرح توجیهی تولید بیولوژیک پنی سیلین جی

معرفی محصول
آنتی بیوتیکها از مهمترین داروهاي ضد باکتریایی میباشند که در درمان بیماريهاي مختلف انسان و
دام به کار میروند. طبق تعریف اولیهاي که ارائه شده، آنتیبیوتیکها موادي هستند که توسط
میکروارگانیسمها تولید شده و اثر مهاري یا تخریبی خود را روي سایر میکروارگانیسمها ظاهر میسازند.
تقسیمبندي آنتیبیوتیکها از نظر منشا:
-۱ منشا طبیعی
– کپکها، مانند: پنیسیلینهاي طبیعی و گریزئوفولوین
– قارچهاي پست، مانند: استرپتو مایسین، کلرتتراسیکلین، اکسی تتراسیکلین، اریترومایسین،
نئومایسین، نیستاتین و سفالوسپورین
– باکتريها، مانند: باسیتراسین، پلیمیکسینها و تایروتریسین
-۲ منشا نیمه ساختگی
– مانند: اگزاسیلین، گلوگزاسیلین، آمپی سیلین، دي هیدرواسترپتومایسین، تتراسیکلین
-۳ منشا ساختگی
– مانند: کلرامفنیکل و رولی تتراسیکلین
باکتریو ساید: به نوعی از آنتیبیوتیکها گفته میشود که با عملکرد خود باعث مرگ باکتري و یا
میکروارگانیسم میشوند مانند: آمینو گلیکوزیدها (مثل: جنتا مایسین و استرپتومایسین)، سفالوسپورین
(مثل: اکسنل) ، انروفلوکسازین، انواع پنیسیلینها، سولفادیازین + تري متوپریم (مثل: پانتریسول)
باکتریو استاتیک: به نوعی از باکتري گفته میشود که باعث توقف رشد میکروارگانیسم میگردد. مانند:
انواع تتراسیکلینها، سولفامیدها (مثل: سولفادیمیدین)، ماکرولیدها (مثل: تایلوزین) فلورفنیکل،
لینکومایسین و اسپکتینومایسین (مثل: لینکو اسپکتین)
مصرف همزمان آنتیبیوتیکهاي باکتریو استاتیک و باکتریو ساید اثر آنتاگونیستی یا متضاد دارند و
مصرف همزمان آنتیبیوتیکهاي باکتریو استاتیک یا باکتریوساید اثر سینرژیسمی یا همافزایی دارند……..

نام محصول پنیسیلین جی
موارد کاربرد درمان انواع بیماريها
۳۴/ ظرفیت پیشنهادي طرح (تن) ۴
عمده مواد اولیه مصرفی گلوکز، شربت ذرت، سولفات آمونیم، سدیم
فنیل استات، پتاسیم ديهیدروژن فسفات
۱۳/ میزان مصرف سالیانه مواد اولیه (تن) ۹
کمبود محصول در سال ۱۳۹۰ (تن)
اشتغالزایی (نفر) ۴۰

زمین مورد نیاز (متر مربع) ۳۰۰۰

طرح توجیهی تولید بیولوژیک پنی سیلین جی

۴۴صفحه

۳۰۰۰تومان