به نام خدا

طرح توجیهی تولید بریکت از زغال سنگ

بریکت یا همان ذغال فشرده را می توان از ضایعات چوب یا ضایعات ذغال سنگ و یا پودر هاي مواد سوختی و یا
از ذغال هاي شکسته مانده در کارخانجات بسته بندي ذغال تهیه کرد .
بریکت یک سوخت ساختگی است که از خاکه مواد سوختی و یک ماده چسبنده اي که به منزله سیمان عمل
می کند ترکیب یافته و بیشتر به مصرف سوخت دیگ هاي بخار و در بعضی لوکوموتیوها به کار می رود؛ به ویژه
در نقاطی که چندان دسترسی به سوخت هاي بهتر نباشد. ماده سوختنی بریکت ممکن است خاکه زغال سنگه
خاکه کک  خاك اره و یا زغال قهوه اي و نارس و یا مخلوطی از آنها باشد. ماده چسبنده معمولاً قیر  اسفالت
ملاس چغندر  آرد و نشاسته هاي ارزان صنعتی می باشد. ذغال فشرده یا زغال قالبی، رایج ترین نوع بریکت
سوختی است که با گرد ذغال چوب ساخته میشود

براي ساختن این ماده، ذغال چوب را آسیاب میکنند و گرد به دست آمده را با گونهاي چسب که معمولا
نشاسته و گاهی صمغهاي گیاهی است به همراه برخی افزودنیهاي دیگر درهم میآمیزند، سپس مخلوط به
دست آمده را تحت فشار و گرما قرار داده و به شکلهاي گوناگون (معمولا چارگوش یا استوانهاي و یا تخم
مرغی) قالب گیري میکنند . درازا و پهناي این بریکتها معمولا بین 10 تا 20 سانتیمتر است .
افزودنیهایی که ممکن است براي ساخت ذغال فشرده به کار رود شامل آهک، گرد زغال، بوره، نیترات سدیم (
کاتالیزور )، پارافین و خاك اره است .فرآیند تولید بریکت بسیار ساده بوده و در واقع در صورت تامین خوراك
مورد نیاز به غیر از واحد تخلیط و واحد فشرده سازي تجهیز اصلی دیگري ندارد به طور کلی……….

نام محصول تولید بریکت از ذغال سنگ جهت مصرف درتامین سوخت
و انرژي
ظرفیت پیشنهادي طرح (ظرفیت عملی) 300 تن در سال
موارد کاربرد مصرف در کوره ها و صنایع مرتبط دیگر
مواد اولیه مصرفی عمده پودر ذغال سنگ و پودر چوب و ضایعات
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) 145 تن در سال
اشتغال زایی (نفر) 21
زمین مورد نیاز (متر مربع) 5500

طرح توجیهی تولید بریکت از زغال سنگ

48صفحه

3000تومان