طرح توجیهی تولید باتري شارژي خورشیدي تلفن همراه68صفحه

به نام خدا

طرح باتري شارژي خورشیدي موبایل

ظرفیت پیشنهادي طرح این قیمت، بررسی اولیه پروژه و تکمیل فناوري مورد نیاز است.
میزان مصرف سالیانه مواد اولیه تلفن همراه و سلول هاي خورشیدي براي نصب روي آن
انرژي خورشید هزاران بار بیش تر از آ ن چه که ما نیاز داریم و مصرفمی کنیم، می باشد. حتی نور
کمی که از پنجره به اتاق می تابد داراي انرژي بیش تري از سیم برقی است که به داخل اتاق کشیده
1 را بر زمین میتاباند. انرژي که بر سطح kW/m شده است. خورشید به طور میانگین توانی برابر با 2
زمین میتابد از کل انرژي مورد نیاز ما به مراتب بیش تر است. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران این
5.4 در ناحیه مرکزي با متوسط تابش مفید kW/m رقم در کشور حدود 2.8 در جنوب شرقی و 2
2800 ساعت در سال است که بطور متوسط 3 برابر میزان تابش در اروپاست. در حال حاضر میزان
370 است . kW انرژي تولیدي کشور از باتري هاي خورشیدي حدود
سلولهاي خورشیدي موارد استفاده متعددي در زندگی بشر داشته و دارند. از دیر باز در مکانهایی که
امکان سیمکشی و استفاده از کابلهاي برق نبوده، و امروزه در ماهوارهها و کاوشگرها، در رادیوتلفن-
هاي متحركو حتی در پمپهاي آب از سلولهاي خورشیدي استفاده میشود. اخیراً فناوري استفاده
از اطاقکهاي خورشیدي متصل به کابلهاي برق، مبدلها و کنتورهاي دقیق در دنیا یکی از منابع تولید
انرژي الکتریسیته محسوب میشود.
امروز بحث استفاده از انرژي خورشید به عنوان منبع اصلی تآمین انرژي در کشورهاي صنعتی جایگاه
ویژه اي دارد. علت اصلی این امر در دسترس بودن این انرژي در همه جا، رایگان بودن و تجدید پذیر
بودن آن و توزیع طبیعی آن است که سببجلوگیري از صرفهزینه براي انتقال انرژي و تولید برق

در…

نام محصول: باتري شارژي خورشیدي تلفن همراه
موارد کاربرد: شارژ تلفن همراه بدون برق

زمین مورد نیاز (متر مربع)500

طرح توجیهی تولید باتري شارژي خورشیدي تلفن همراه

68صفحه

3000تومان