طرح توجیهی تولید باتری شارژی خورشیدی تلفن همراه۶۸صفحه

به نام خدا

طرح باتری شارژی خورشیدی موبایل

ظرفیت پیشنهادی طرح این قیمت، بررسی اولیه پروژه و تکمیل فناوری مورد نیاز است.
میزان مصرف سالیانه مواد اولیه تلفن همراه و سلول های خورشیدی برای نصب روی آن
انرژی خورشید هزاران بار بیش تر از آ ن چه که ما نیاز داریم و مصرفمی کنیم، می باشد. حتی نور
کمی که از پنجره به اتاق می تابد دارای انرژی بیش تری از سیم برقی است که به داخل اتاق کشیده
۱ را بر زمین میتاباند. انرژی که بر سطح kW/m شده است. خورشید به طور میانگین توانی برابر با ۲
زمین میتابد از کل انرژی مورد نیاز ما به مراتب بیش تر است. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران این
۵.۴ در ناحیه مرکزی با متوسط تابش مفید kW/m رقم در کشور حدود ۲.۸ در جنوب شرقی و ۲
۲۸۰۰ ساعت در سال است که بطور متوسط ۳ برابر میزان تابش در اروپاست. در حال حاضر میزان
۳۷۰ است . kW انرژی تولیدی کشور از باتری های خورشیدی حدود
سلولهای خورشیدی موارد استفاده متعددی در زندگی بشر داشته و دارند. از دیر باز در مکانهایی که
امکان سیمکشی و استفاده از کابلهای برق نبوده، و امروزه در ماهوارهها و کاوشگرها، در رادیوتلفن-
های متحرکو حتی در پمپهای آب از سلولهای خورشیدی استفاده میشود. اخیراً فناوری استفاده
از اطاقکهای خورشیدی متصل به کابلهای برق، مبدلها و کنتورهای دقیق در دنیا یکی از منابع تولید
انرژی الکتریسیته محسوب میشود.
امروز بحث استفاده از انرژی خورشید به عنوان منبع اصلی تآمین انرژی در کشورهای صنعتی جایگاه
ویژه ای دارد. علت اصلی این امر در دسترس بودن این انرژی در همه جا، رایگان بودن و تجدید پذیر
بودن آن و توزیع طبیعی آن است که سببجلوگیری از صرفهزینه برای انتقال انرژی و تولید برق

در…

نام محصول: باتری شارژی خورشیدی تلفن همراه
موارد کاربرد: شارژ تلفن همراه بدون برق

زمین مورد نیاز (متر مربع)۵۰۰

طرح توجیهی تولید باتری شارژی خورشیدی تلفن همراه

۶۸صفحه

۳۰۰۰تومان