طرح توجیهی تولید انواع الکترود و سیم لحیم

به نام خدا

طرح توجیهی تولید انواع الکترود و سیم لحیم

چنانچه الکترود از نوع غیر مصرفی باشد الکترود از کربن – گرافیت یا تنگستن اختیار می گردد. الکترودهاي
کربنی یا گرافیتی مورد استعمالشان فقط در جوشکاري با جریان مستقیم می باشد در حالیکه الکترودهاي غیر
مصرفی از فلز تنگستن یا ولفرام را می توان براي هر دو نوع جریان بکار برد .
جنس الکترودها بر حسب موارد کاربردشان از مواد گوناگونی ساخته شد و معمولاً شامل تقسیم بندي زیر می
باشد :
1. فولاد نرم
2. فولاد پر کربن
3. فولاد آلیاژي مخصوص
4. الکترود چدن
5. فلزات غیر آهنی
در مورد فلزات غیرآهنی از الکترودها و آلیاژهاي مانند مس – آلومینیوم – آب نقره برنج و برنز می توان نام برد .
ترکیب شیمیایی روپوش الکترودها:………

نام محصول الکترود و سیم لحیم
ویژگی محصول یا طرح وارداتی بودن قسمت اعظم محصول با توجه به
سرمایه گذاري ثابت طرح
ظرفیت پیشنهادي طرح (عدد) 3,000
موارد کاربرد استفاده گسترده در صنعت و ساخت و ساز
مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی) پودر مخصوص الکترود ، مفتول
– کمبود / مازاد محصول تا سال 297.198 1393
اشتغالزایی (نفر) 37
4,000 (2m) زمین مورد نیاز

101صفحه

3000تومان